Gå till eugreenalliance
Sök

Kurser inom programmet

Programnamn

Översikt av de kurser som utgör programmet:

Årskurs 1

Termin 1
Geometri med matematikhistoria 7.5 hp
Område Matematik

Kursens syfte är att:
· fördjupa kunskaperna i geometri och den matematiska historien
· få förståelse för den matematiska strukturen genom Euklidisk geometri
· genom Euklidiska konstruktioner skapa en didaktisk förståelse för sambandet figur ­- matematisk formulering
· få insikt i några stora matematiska händelser och hur de påverkat historien samt hur dessa problem påverkar den matematiske begreppsbildningen för individen
· få kunskaper i hur man tillämpar geometrin praktiskt genom att bl.a. använda IKT
· utveckla förståelse för grupprocesser och hur de styr den matematiska kunskapsbildningen.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Algebra och geometri 7.5 hp
Område Matematik

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. översiktligt redogöra för grundläggande strukturer i matematiskt tänkande
2. arbeta med de olika talsystemen, funktioner, komplexa tal, polynom, och trigonometriska funktioner.
3. arbeta med vektorer samt lösa linjära ekvationssystem i två och tre variabler
4. lösa geometriska problem med vektorer.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Matematik och ämnesdidaktik för grundskolans senare år och gymnasieskolan 7.5 hp
Område Matematik

Utbildningen syftar till att ge de blivande lärarna ämnesdidaktiska kunskaper i matematik.

De studerande skall under denna kurs
- skaffa sig goda kunskaper om begrepp som ingår i grundskolans matematikkurser samt gymnasieskolans kurser A och B i matematik.
- bli förtrogen med att använda pedagogiska hjälpmedel för att åskådliggöra matematiska begrepp, lösa matematiska problem och upptäcka matematiska samband
- öva sin förmåga att konstruera matematiska problem
- möta olika undervisnings- och examinationsformer i matematik
- tillägna sig kunskaper som leder till matematisk begreppsförståelse och förståelseinriktad undervisning.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Linjär algebra 7.5 hp
Område Matematik

Kursen introducerar den linjära algebran vilken handlar om systematiska metoder för att lösa linjär ekvationssystem, matrisalgebra, vektoralgebra, linjära avbildningar samt symmetrier.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Matematisk begreppsbildning för gymnasieskolan 7.5 hp
Område Matematik

Utbildningen syftar till att ge blivande lärare ämnesdidaktiska kunskaper i gymnasiematematik.

De studerande skall under denna kurs
- skaffa sig goda kunskaper om begrepp, satser och bevis som ingår i gymnasieskolans matematikkurser C-E.
- utveckla sin förmåga att ställa upp matematiska modeller
- göra sig förtrogen att använda pedagogiska hjälpmedel för att åskådliggöra matematiska begrepp, lösa matematiska problem och upptäcka matematiska samband
- öva sin förmåga att konstruera matematiska problem
- möta olika undervisnings - och examinationsformer i matematik
- tillägna sig kunskaper som leder till matematisk begreppsförståelse och förståelseinriktad undervisning.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Envariabelanalys 7.5 hp
Område Matematik

Kursen befäster centrala begrepp och metoder inom den del av matematisk analys som handlar om funktioner i en variabel och är en fördjupning och utvidgning av kunskaperna i differential- och integralkalkyl. Kursens syfte är att ge studenten en god förmåga att lösa problem, förtrogenhet med metoder som behövs för fortsatta studier inom matematik och naturvetenskap och förmåga till att presentera matematiska resonemang.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Differentialekvationer med tillämpningar 7.5 hp
Område Matematik

Kursen är en fortsättning och utvidgning av kurserna Linjär algebra 7,5 hp och Envariabelanalys 7,5 hp. Kursen skall befästa studentens kunskaper om ordinära differentialekvationer och färdighet i tillämpad matematik. I anslutning till studiet av differentialekvationer ges en fördjupning av grundläggande begrepp inom linjär algebra och i envariabelanalys.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Flervariabelanalys 7.5 hp
Område Matematik

Kursen är en naturlig fortsättning på kursen Envariabelanalys och behandlar differential- och integralkalkyl av funktioner i flera variabler, vilket ofta är en förutsättning för fortsatta studier inom matematik och natur- och teknikvetenskap. Kursen inkluderar också vektoranalys, vilket är en central teori med tillämpningar inom studiet av flöden och inom den elläran.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 2

Termin 1
Perspektiv på läraryrket inkl. VFU, ämneslärare 22.5 hp
Område Didaktik, Pedagogik

I kursen behandlas den svenska skolans historiska framväxt, de olika skolformernas utveckling, uppdrag och tillhörande styrdokument. Vidare behandlas lärares uppdrag och arbete i form av både pedagogiskt arbete med elever samt annat lärararbete med särskilt fokus på gymnasieskolan och grundskolans årskurser 7-9. Kursen ger en introduktion till grundläggande teorier om lärande och syn på kunskap samt vilka didaktiska konsekvenser detta får för en undervisningspraktik. Vidare behandlas de utmaningar och möjligheter till lärande elever och lärare ställs inför i ett digitaliserat och uppkopplat samhälle, speciellt med hänsyn till etiska ställningstaganden i användningen av sociala medier. Kursen behandlar barns och familjers levnadsvillkor i dagens samhälle och vilken roll skolan har i relation till detta. Ett genomgående tema är akademiskt skrivande samt tillämpning av de krav och konventioner som ställs på vetenskapliga texter.
Kursen innehåller verksamhetsförlagd utbildning.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Utveckling, lärande och specialpedagogik, Ämneslärarprogrammet 7.5 hp

Med utgångspunkt i ett tvärvetenskapligt perspektiv studeras teorier om och synsätt på ungdomars utveckling ur ett individ-, grupp- och samhällsperspektiv. Teorier om specialpedagogik studeras med fokus på ungdomars delaktighet i gymnasieskolan.

Kursen läses i relation till den verksamhetsförlagda utbildningen om 7,5 hp som ingår i blocket ”utbildningsvetenskaplig kärna två”. Det erfarenhetsbaserade lärandet utmanas och fördjupas i relation till teorier och modeller som behandlas i denna kurs.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Hållbar utveckling med inriktning mot ämneslärare 7.5 hp
Område Biologi

Kursen vänder sig till dig som läser Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Målsättningen är att från ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv ge grundläggande färdigheter och kunskaper så att du kan inkludera miljö och hållbarhetsfrågor i skolans olika ämnen.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 3

Årskurs 4

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-01-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)