Gå till eugreenalliance
Sök

Kurser inom programmet

Programnamn

Ekonomiingenjör 180 hp

Översikt av de kurser som utgör programmet:

Årskurs 1

Termin 1
Algebra och geometri 7.5 hp
Område Matematik

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. översiktligt redogöra för grundläggande strukturer i matematiskt tänkande
2. arbeta med de olika talsystemen, funktioner, komplexa tal, polynom, och trigonometriska funktioner.
3. arbeta med vektorer samt lösa linjära ekvationssystem i två och tre variabler
4. lösa geometriska problem med vektorer.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Industriell organisation 7.5 hp
Område Industriell ekonomi

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
• presentera grundläggande perspektiv, begrepp och modeller inom området industriell arbetsorganisation och företagsorganisation
• använda begrepp och metoder för att analysera hur arbetsorganisationer praktiskt utformas vid olika industriföretag och tekniska produktionssystem
• kritiskt analysera hur arbets- och företagsorganisationen kan utvecklas i riktning mot kontinuerligt lärande, goda arbeten och god produktivitet

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Linjär algebra 7.5 hp
Område Matematik

Kursen introducerar den linjära algebran vilken handlar om systematiska metoder för att lösa linjär ekvationssystem, matrisalgebra, vektoralgebra, linjära avbildningar samt symmetrier.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Arbetsvetenskap och miljöteknik 7.5 hp
Område Industriell ekonomi

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
1. redogöra för teknisk utformning av arbetsplatser
2. beskriva förloppen i naturen och samspelet mellan människa, miljö och teknik
3. redogöra för begrepp och metoder inom miljövårdsteknik och arbetsvetenskap
4. redogöra för hur verksamheter bör utformas med tanke på bra fysisk och psykisk arbetsmiljö å ena sidan och skonsamhet mot omgivningen å andra sidan
5. förstå och beskriva tekniker och strategier för minskad miljöpåverkan
6. presentera studieresultaten muntligt och i skriftliga rapporter.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Envariabelanalys 7.5 hp
Område Matematik

Kursen befäster centrala begrepp och metoder inom den del av matematisk analys som handlar om funktioner i en variabel och är en fördjupning och utvidgning av kunskaperna i differential- och integralkalkyl. Kursens syfte är att ge studenten en god förmåga att lösa problem, förtrogenhet med metoder som behövs för fortsatta studier inom matematik och naturvetenskap och förmåga till att presentera matematiska resonemang.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Grundläggande logistik 7.5 hp
Område Industriell ekonomi

Efter kursen förväntas studenten kunna:
•Redogöra för grundläggande begrepp och aktiviteter i logistik
•Tillämpa metoder för lagerstyrning och prognostisering
•Tillämpa metoder för kostnadskalkyler inom logistiken och analys av kapitalbindning
•Redogöra för logistikens betydelse för företags lönsamhet och effektivitet

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Kvalitetsstyrning I 7.5 hp
Område Industriell ekonomi

Kursens mål är att studenten tillgodogör sig grundläggande kunskaper i kvalitets- och förbättringsarbete och dess metoder samt uppnår förmåga att delta i och leda kvalitets- och förbättringsprojekt.

Efter genomförd kurs förväntas studenten:
-ha grundläggande kunskaper i kvalitets- och förbättringsarbete och dess metoder
-kunna tillämpa några vanliga metoder för kvalitets- och förbättringsarbete
-kunna redogöra för några vanliga modeller för kundtillfredsställelse
-ha förmåga att delta i och leda kvalitets- och förbättringsprojekt
-förstå grundläggande statistiska begrepp och kunna tillämpa enkla statistiska verktyg
-kunna kritiskt analysera olika angreppssätt i TQM

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7.5 hp
Område Företagsekonomi

Målet med kursen är att ge förståelse för grundläggande begrepp och modeller inom ekonomistyrningsområdet. Centrala moment är budgetering, kalkylering och resultatplanering. Kursen ger en grundläggande förmåga att tillämpa metoder och modeller inom dessa områden samt ger en förståelse för dess betydelse och roll i företag/organisationer. Studenten skall även lära sig att tillämpa ett kritiskt förhållningssätt gentemot styrmetoder och styrmodeller.

För mer information se www.hig.se

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 2

Termin 1
Ritteknik med CAD 7.5 hp
Område Maskinteknik

Kursen syftar till att ge en grundläggande bild av och grundläggande färdigheter i datorstödd konstruktion.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. utföra grundläggande ritningar i CAD
2. redogöra för hur CAD används i modern industri
3. använda CAD-system för att producera modeller och ritningar med utgångspunkt i relevant information
4. tillämpa grundläggande metoder för att utföra, presentera och visualisera en 3D-modell till
färdig ritning
5. planera och genomföra uppgifter inom givna ramar
6. lösa grupparbetsuppgifter samt skriftligt och muntligt redogöra för och diskutera resultaten.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Produktionslogistik 7.5 hp
Område Industriell ekonomi

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för och tillämpa olika metoder och principer för material- och produktionsstyrning
2. kartlägga och analysera material- och informationsflöden genom olika metoder för process- och flödeskartläggning
3. översiktligt presentera affärssystems möjligheter och begränsningar i samband med material- och produktionsstyrning
4. redogöra för produktionslogistikens betydelse för ett företags effektivitet.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Maskinteknik grundkurs 7.5 hp
Område Maskinteknik

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. analysera och lösa grundläggande tvådimensionella statikproblem
2. analysera och lösa grundläggande statiska drag-, skjuv-, vrid- och böjspänningsproblem
3. redogöra för olika materials uppbyggnad och egenskaper
4. redogöra för hur järn och stål framställs samt redogöra för stålets indelning och användningsområden
5. föreslå olika tillverkningsmetoder vid produktframställning
6. beskriva grundläggande konstruktionselement.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Distributionslogistik 7.5 hp
Område Industriell ekonomi

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

1. redogöra för distributionslogistikens roll i företaget och i samhället
2. redogöra för och tillämpa kunskaper om olika typer av system och medel för distribution av varor
3. redogöra för administration, juridik, försäkringar, transportupphandling, prissättning och miljöfrågor i samband med distribution av varor
4. redogöra för och tillämpa metodik och hjälpmedel för analys, utformning och dimensionering av distributionssystem.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Dataanalys och statistik för ingenjörer 7.5 hp
Område Matematik

Beskrivning av data med hjälp av tabeller, diagram och mått. Principer för datainsamling via experiment och via sampling. Samband mellan variabler som framgår av korstabeller, spridningsdiagram, linjär regression och korrelationsmått. Bedömning av inflytelserika mätvärden och andra omständigheter av betydelse för de slutsatser som kan dras. Begreppen slump, sannolikhet och slumpvariabel samt grundläggande principer och lagar inom sannolikhetsläran.
Användning av sannolikhets-/täthets-funktioner och fördelningsfunktioner för vanliga diskreta och kontinuerliga sannolikhetsvariabler. Begreppen väntevärde, varians, kovarians och korrelation.

Begrepp och metoder för hypotesprövning och inferens om vanliga kontinuerliga och diskreta fördelningar och deras parametrar. Fördelningsdiagram och principer för normalapproximation och centrala gränsvärdessatsen.

Introduktion till statistisk kvalitetsstyrning: Faktorförsök, styrdiagram för medelvärde och variationsbredd.

Introduktion till regressionsanalys och tolkning av utskrifter från datorprogram.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Projektkurs Industriell ekonomi 15 hp
Område Industriell ekonomi

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. tillämpa kunskaper om projektbaserat arbetssätt i verkliga industriprojekt eller projekt inom andra organisationer
2. redogöra för fördjupade ämneskunskaper inom industriell ekonomi utifrån behovet i projektuppdraget
3. tillämpa kunskaper i industriell ekonomi för att lösa verklighetsbaserade problem
4. redogöra för fördjupade kunskaper kring projektorganisering samt visa förmåga till reflektion kring villkor för uthållig projektverksamhet.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Grundläggande inköpsteknik (distans) 7.5 hp
Område Industriell ekonomi

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
1. redogöra för grundläggande inköpsbegrepp inom området
2. beskriva grundläggande metoder för inköp och leverantörsval
3. analysera och redogöra för inköpens betydelse för företags konkurrenskraft och lönsamhet
4. Förklara och tillämpa grundläggande inköpskunskap inom ramen för ett projekt.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Underhållsteknik 7.5 hp
Område Maskinteknik

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. tolka och definiera underhållssystem för enklare anläggningar
2. redogöra för vad personsäkerhet, anläggningssäkerhet och miljösäkerhet innebär
3. tillämpa grundläggande samband inom tribologin
4. redogöra för anläggningseffektivitet och underhållskostnader
5. tillämpa rätt metoder för bästa kostnadseffektivitet
6. redogöra för grundläggande underhållsadministration
7. redogöra för varför fel och störningar uppstår
8. redogöra för skillnader mellan avhjälpande och förebyggande underhåll
9. bedöma tillförlitligheten hos produktionsanläggningar.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Excelanvändning för praktiskt verksamhetsstöd 7.5 hp
Område Datavetenskap

Excel, eller kalkylark (eng. spreadsheets) som är det egentliga generella namnet på verktyget, har funnits under ett stort antal år nu och har med tiden blivit en naturlig och integrerad del av många företags verksamhet. Excel är idag ett av de största på marknaden för kalkylark.
Kursen går igenom Excel-verktygets grundläggande funktioner och hur man arbetar för att skapa kalkylark för olika ändamål. Du får också en belysning av hur kalkylark kan stödja ett företags verksamhet. Utöver det kommer du också att få en grundläggande inblick i hur du själv kan skapa specialfunktioner med hjälp av skriptverktyget VBA (Visual Basic for Applications), men du skall också få en förståelse för när det är lämpligt att satsa på egenprogrammerade funktioner och när du hellre skall använda den standardfunktionalitet som finns i Excel.
Kursen är till största delen nätbaserad och huvuddelen av materialet ges via webben.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 3

Termin 1
Externredovisning A 7.5 hp
Område Företagsekonomi

Kursen syftar till att ge grundläggande färdigheter och förståelse rörande affärsredovisning såsom löpande bokföring och bokslut. Kursen skall även ge förmåga att utföra bokslutsarbete samt att förstå vilka effekter på resultat och ställning diverse bokslutspolitiska åtgärder kan ge. Vidare ger kursen en grundläggande förståelse för affärsredovisningens syften och problem samt dess reglering och utvecklingstendenser.

För mer information se www.hig.se

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Reliability Engineering 7.5 hp
Område Industriell ekonomi

Kursen fokuserar på ett av de viktigaste områdena i TQM (Total Quality Management): tillförlitlighet teknik. Efter avslutad kurs förväntas studenterna kunna:

• Lär dig de avancerade verktyg för TQM för att mäta och utvärdera kvaliteten på produkterna
• Få upplevelsen på systemets tillförlitlighet analys och design.
• För att kunna tillämpa dina kunskaper på ett praktiskt operativt problem eller forskningsprojekt.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Simulering av logistiksystem 7.5 hp
Område Industriell ekonomi

Målen för kursen är att ge deltagarna fördjupade kunskaper om simuleringsteknik för logistiksystem. Efter avslutad kurs förväntas studenterna kunna:

• Använda teori för att formulera och analysera ett logistiksystem
• Tillämpa en simulering programpaket / språk för att simulera och analysera ett system
• Presentera resultaten av en simulering och ger lösningen på ett definierat problem

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Lean och ledarskap 7.5 hp
Område Industriell ekonomi

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för och kritiskt granska begreppen lean och Toyota Production System (TPS)
2. presentera och diskutera relevanta frågeställningar och utmaningar avseende begreppet lean
3. beskriva och jämföra grundläggande teorier om ledarskap och management
4. redogöra för grundläggande teorier om hälsa inom arbetslivet
5. redogöra för och kritiskt granska sambandet mellan lean, ledarskap, hälsa och förändringsarbeten i utveckling av effektiva produktionssystem
6. identifiera faktorer för en organisations hållbara framgång samt kritiskt analysera och reflektera kring dessa långsiktiga framgångsfaktorer.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Innovation Management 7.5 hp
Område Industriell ekonomi

Kursen inriktas på innovationsledning i teori och praktik. Efter slutförd kurs förväntas studenten kunna:
1. presentera en översikt över modeller, frågeställningar och utmaningar inom innovationsledning
2. beskriva hur innovationsprocesser och metoder kan implementeras, användas och organiseras i industriella företag och organisationer
3. tillämpa metoder för att analysera innovationsprocesser i ett empiriskt fall
4. skriva en vetenskaplig uppsats inom området innovationsledning.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Logistics and supply chain management 7.5 hp
Område Industriell ekonomi

Logistics Management innefattar aktiviteter förknippade med flöden av material, service och information, och handlar främst om att koordinering, planering, styrning och utveckling. Logistiken påverkar alla organisationen och ses alltmer från ett holistiskt perspektiv, i motsats till gårdagens organisationer som tenderade att optimera sitt varu- eller komponentflöde utan att ta någon hänsyn till resten av försörjningskedjan. Supply Chain Management är ännu mera omfattande än Logistics Management och innefattar ofta även samverkan vid process- och produktutveckling.

Kursen presenterar en holistisk syn på flödet av material och information i industriella organisationer och fokuserar även på nära samverkan mellan olika organisationer. Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

1. Presentera en bred kunskap av de olika delområdena i Logistics Management/ Supply Chain Management

2. Applicera metoder för att analysera och föreslå förbättringar hos organisationer baserat på koncepten Logistics Management/Supply Chain Management.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Vetenskaplig metod och skrivande för ekonomiingenjörer 7.5 hp
Område Industriell ekonomi

Syftet med denna kurs är att förbereda studenterna inför examensarbetet. Kursens huvudfokus ligger på en vetenskaplig litteraturstudie och skrivandet av en litteraturöversikt.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Examensarbete inom Industriell ekonomi 15 hp
Område Industriell ekonomi

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
1. självständigt planera, genomföra och presentera ett vetenskapligt examensarbete inom det tekniska huvudområdet Industriell ekonomi
2.tillämpa ett vetenskapligt angreppssätt som framgår genom val och tillämpning av vetenskaplig metodik samt kritisk granskning av dessa val
3. använda och reflektera över vetenskapliga teorier och litteratur inom området Industriell ekonomi. Detta inkluderar att göra en litteraturstudie och definiera relevanta begrepp som används samt tillämpa valda teorier och kunskaper inom Industriell ekonomi på ett reellt problem
4. ange hur resultaten i projektet är relevanta för befintlig vetenskaplig och praktisk kunskap inom området
5. skriva en slutlig examensrapport (uppsats) och visa god färdighet i muntlig och skriftlig kommunikation.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)