Sök

Kurser inom programmet

Programnamn

Förskollärarprogrammet

Översikt av de kurser som utgör programmet:

Årskurs 1

Termin 1
Perspektiv på förskolläraryrket 7.5 hp
Område Didaktik

Kursen ger en introduktion till vad förskollärarens yrke innebär och vilka ramar som ligger till grund för arbete med barn i förskola. Förskolläraryrkets villkor studeras ur olika perspektiv, t ex det historiska perspektivet som bidrar till förståelse för förskolans traditioner och idéarv. Efter genomgången kurs skall studenten kunna värdera sina förutsättningar för arbete i förskolan.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Natur, miljö och utomhuspedagogik 7.5 hp
Område Biologi

Kursen vänder sig till studenter på förskollärarutbildningen.
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
1. beskriva och reflektera över barns lärande och utveckling i utomhusmiljön
2. visa kunskap om praktiska lärprocesser
3. visa grundläggande kunskaper om organismer, geologi och naturmiljö samt friluftsliv för att stimulera barns utveckling och lärande i naturen
4. planera, genomföra och utvärdera pedagogiskt arbete i utomhusmiljön.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Barn och barndom 12 hp
Område Pedagogik

(Utbildningsvetenskaplig kärna 1: Barn och Barndom, 12 hp inklusive VFU 5hp)

Kursen ger en introduktion till barndomssociologi och dess betydelse för verksamheten i förskolan. Barns lärande och utveckling samt vardagsliv utgör ett viktigt innehåll liksom relationen mellan omsorg och lärande. I kursen görs reflektioner och jämförelser mellan barnperspektiv och barns perspektiv i betraktandet av barn och av verksamheten i förskolan. Kursen ger även en introduktion till estetiska lärprocesser. Kursen innehåller en verksamhetsförlagd del (VFU) där studenten ges möjlighet att prova på och reflektera över arbetet som förskollärare.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Förskolepedagogik och -didaktik 1: Barn i kultur och natur 30 hp
Område Didaktik, Pedagogik

Innehåll
Moment 0010 - Barnet i förskolan, 13,5 hp
-Teoretiska perspektiv på lek och lärande
-Intersektionella och -kulturella aspekter på förskolans arbete
-Interaktionsteknologi som medel för barns och vuxnas kunskapsbildning
-Samtal med barn som didaktisk kompetens

Moment 0020 - Naturvetenskap och teknik i lek och vardag, 13,5 hp
Förskoledidaktiska perspektiv på:
-Barns och vuxnas föreställningar om naturvetenskapliga och tekniska begrepp
-Naturvetenskapliga framsteg och tekniska innovationer och hur dessa har påverkat människan och samhällsutvecklingen
-Grundläggande ekologi och organismbiologi
-Faunistik och floristik
-Fysikaliska fenomen och enkla kemiska processer och reaktioner
-Teknik i vardagen
-Konstruktioner och mekanismer

Moment 0030 - Terminssammanhållande skriftligt arbete med vetenskaplig ansats, 3 hp
-Intervjuer som forskningsmetod
-Samtal med barn som forskningsmetod
-Tillämpning av visuell forskningsmetodik
-Tillämpning av teoretiska ramverk på praktisk verksamhet

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 2

Termin 1
Förskolepedagogik och -didaktik 2: Barns skapande och estetiskt lärande 30 hp
Område Pedagogik

Kursen innehåller praktiskt och estetiskt arbete i ämnena bild, musik, drama och rörelse, samt teoretiska perspektiv på ämnena. Kursen behandlar både ämnesspecifik och ämnesintegrerad verksamhet, där reflekterande samtal förs om gestaltningar. Kursens alla moment behandlar ledarskap och pedagogisk dokumentation.

Kursen ingår i förskollärarprogrammet termin 3. För vidare information, se kursplan

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Kulturmöten i förskolan 15 hp
Område Didaktik, Pedagogik

Kursen ingår i förskollärarprogrammet termin 4.
För vidare information, se kursplan

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Inkluderande förskola med inriktning specialpedagogik 7.5 hp
Område Pedagogik

Kursen ingår i förskollärarprogrammet termin 4.
För vidare information, se kursplan

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Förskolans värdegrund 7.5 hp
Område Didaktik, Pedagogik

Kursen ingår i förskollärarprogrammet termin 4.
För vidare information, se kursplan

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 3

Termin 1
Ledarskap och sociala relationer 5 hp
Område Didaktik, Pedagogik

Kursen ingår i förskollärarprogrammet termin 5.
För vidare information, se kursplan

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Vetenskapsteori och forskningsmetodik 5 hp
Område Didaktik, Pedagogik

Kursen ingår i förskollärarprogrammet termin 5.
För vidare information, se kursplan

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Hållbar utveckling med inriktning mot förskolan 5 hp
Område Biologi

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. visa kunskap om grundläggande ekologiska begrepp med relevans för hållbar utveckling
2. visa förståelse för förskolans värdegrund som en del av hållbar utveckling
3. redogöra för begreppet hållbar utveckling ur ekologisk, social och ekonomisk synvinkel
4. visa didaktisk förmåga att arbeta med hållbar utveckling på ett engagerande sätt som kan ta tillvara och utveckla barns förståelse för miljöfrågor
5. kommunicera globala, regionala eller lokala miljöfrågor.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 4

Termin 1
Examensarbete i didaktik 15 hp
Område Didaktik

Kursen ingår i förskollärarprogrammet termin 7.
För vidare information, se kursplan

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Examensarbete i pedagogik 15 hp
Område Pedagogik

Kursen ingår i förskollärarprogrammet termin 7.
För vidare information, se kursplan

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)