Sök

Examensarbete för Byggnadsingenjörsprogrammet 22.5 hp

Om kursen

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
1. identifiera, formulera och planera ett självständigt arbete genom att tillämpa vetenskapliga och ingenjörsmässiga metoder och angreppssätt
2. tillämpa de kunskaper och färdigheter som förvärvats under utbildningen på ett självständigt arbete
3. redogöra för aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete som berör huvudområdet
4. söka, bearbeta och analysera relevant information samt dra slutsatser med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
5. beakta olika intressen och krav på ett sätt som verkar för ett långsiktigt hållbart samhälle
6. författa en vetenskaplig rapport och muntligt redovisa innehållet
7. granska, värdera och diskutera ett annat likvärdigt examensarbete.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Avklarade kurser om minst 150 hp inom Byggnadsingenjör 180 hp eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)