Sök

Hållbara städer 6hp 6 hp

Om kursen

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
1. beskriva och förklara grundläggande begrepp inom hållbart samhälle och hållbara städer
2. redogöra för olika metoder för utformning och utvärdering av hållbara städer
3. redogöra för tekniska lösningar och systemintegration av uthållig och förnyelsebar energi
4. redogöra för effekterna av lokalt klimat, storskaligt klimat och klimatförändringar på utformning av byggnader och kontroll av inomhusmiljön
5. beskriva betydelsen av latitud och urbana geometrin på sol-och dagsljus
6. beskriva hur urbana gränsskikt bildas under både dag och natt, och dess inverkan på ventilationen av städerna

Färdighet och förmåga
7. analysera effekterna av energieffektivitetsåtgärder på komfort och välbefinnande hos boende
8. genomföra mätning och dataanalys med hjälp av olika mät-och beräkningsmetoder
9. analysera och utforma hållbara städer/områden
10. planera och med adekvata metoder genomföra ett projektarbete inom givna tidsramar
11. muntligt och skriftligt redogöra för sitt projektarbete och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa

Värderingsförmåga och förhållningssätt
12. visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
13. göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga aspekter som relaterar till kursens innehåll
14. göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga aspekter som relaterar till kursens innehåll.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Engelska 6 Energisystem 6 hp och Värme- och kraftproduktionssystem 6 hp, eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)