Sök

Vetenskaplig metod och skrivande 3 hp

Om kursen

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
1. redogöra för huvudsakliga forskningsmetoder inom teknik och naturvetenskap
2. redogöra för såväl kvantitativa som kvalitativa datainsamlingsmetoder
3. redogöra för lämpligt etiskt handlande och förhållningssätt för ingenjörer och forskare

Färdighet och förmåga
4. formulera problem och frågeställningar av forskningskaraktär
5. välja lämplig undersökningsmetod utifrån en aktuell studies frågeställningar
6. välja och skapa lämplig grafisk framställning av forskningsdata av olika slag
7. använda vetenskapliga databaser för att hitta relevant litteratur
8. identifiera trovärdigt och adekvat presenterat vetenskapligt material
9. referera korrekt avseende formalism, plagiat och etik
10. skriva en forskningsplan i akademisk stil, med fokus på metod mot bakgrund av tidigare litteratur
11. muntligt presentera sin projektplan med visuella hjälpmedel samt opponera på annan students motsvarande arbete.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
12. identifiera och kritiskt diskutera förtjänster och brister i vetenskapliga publikationer

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Byggnadens energisystem 7,5 hp och Energisystem 7,5 hp, eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)