Sök

Religion för ämneslärare (31-60) 30 hp

Om kursen

Kursen är en fortsättningskurs i religionsvetenskap. Inledningsvis undersöks olika religiösa uttryck och livssyner i samtiden. Därpå behandlas etik och etiska modeller med anknytning till arbetsliv och samhälle i förändring. Som tredje moment studeras relationen religion och vetenskap. Kursen avslutas med ett självständigt arbete. Genomgående för kursen är att belysa levd religion i olika kontexter och kulturmötessituationer, samt studera samhällsutmaningar med religionsvetenskaplig relevans.

Moment 0010, Livssyner i den digitala tidsåldern, 7,5 hp
Inom momentet lär studenten känna och får en förståelse för den mångfald av religiösa föreställningsvärldar och livssyner som präglar dagens Sverige, på både individ- och samhällsnivå. Vi behandlar den extraordinära upplevelsens betydelse för individen och hur den kan komma till uttryck och traderas i och utanför det digitala samhället. Vi tittar både på äldre och mer samtida syner på självet och själen när det gäller upplevelser av transcendenta krafter och närvaron av ”något”, och hur detta är relaterat till samhällsutveckling. I momentet ingår att ta del av och analysera de olika kulturella uttryck som religiösa och sekulära livssyner rymmer inom bland annat film, musik, konst och spel, i och utanför internet.

Moment 0020, Etik och mänskligt växande, 7,5 hp
I många olika sammanhang uppstår etiska dilemman. Värdet av etiska redskap blir tydligt när vi tvingas prioritera och behöver hjälp att reda ut hur vi bör agera i svåra situationer. Momentet ger en överblick över olika sätt att resonera inom etiken. Individens självkännedom liksom bemötande av andra står i centrum och praktiska exempel från arbetslivet utgör grunden för resonemang kring olika vägval och bedömningar. 

Moment 0030, Religion och vetenskap, 7,5 hp
I momentet behandlas ämnet religion och vetenskap ur flera perspektiv. Det ena är den historiska frågan, som handlar om hur förhållandet mellan naturvetenskap och religion faktiskt gestaltats i den historiska utvecklingen i Västerlandet sedan renässansen. Det andra är den principiella eller religionsfilosofiska frågan om eller i vilka avseenden det kan föreligga en konflikt mellan religion och vetenskap, eller om de snarare ska uppfattas som komplementära storheter. I momentet ingår att kritiskt analysera de kulturella stereotyper och schablonbilder som omger förhållandet mellan religion och vetenskap, vilka färgar elevernas förförståelse.

Moment 0040, Religionsdidaktik, 7,5 hp
Momentet utgår från kursplanemålen i religionskunskap och fokuserar de didaktiska frågorna ur både ett teoretiskt och ett metodiskt perspektiv.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Religion för ämneslärare 1-30 hp.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)