Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnad tillhör ett av högskolans profilområden - Byggd miljö.

Gamla Gävle

Gamla Gävle

Utbildningar med mycket hög kvalitet

När Sveriges samtliga teknik- och ingenjörsvetenskapliga utbildningar granskades av Universitetskanslersämbetet under 2013 erhöll både kandidatutbildningen i samhällsplanering och kandidat- och högskoleingenjörsutbildningen i lantmäteriteknik högsta betyg - MYCKET HÖG KVALITET.

Dessutom fick ämnet geomatik omdömet HÖG KVALITET på både kandidat- och magisternivå.

Detta innebär att våra utbildningar totalt står för 75% av landets utbildningar med omdömet Mycket hög kvalitet inom samhällsbyggnad.


Ämnen

Samhällsbyggnad handlar bl.a. om hur och var vi planerar och bygger våra hus, anläggningar och trafiksystem i ett hållbart samhälle, men även hur fastigheter bildas, förvaltas och värderas, samt hur vi samlar in och lagrar landskaps-information som sedan blir exempelvis till kartor. Till stor del handlar det alltså om att vara med och bestämma hur vår närmiljö ska se ut och fungera.

Inom Samhällsbyggnad finns samhällsplanering, geografi, geomatik och lantmäteri, som var för sig, eller tillsammans bidrar till förståelse och utveckling av samhällsbyggnadsprocessen.

Program inom Samhällsbyggnad

Grundnivå

Programutbildningar som har sin tyngdpunkt inom Samhällsbyggnad är:

A. Lantmätarprogrammet 180 hp som har två inriktningar:

B. Samhällsplanerarprogrammet 180 hp som har två inriktningar:

  • Fysisk planering
  • Geografi

C. IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180 hp

  • ett samarbete mellan ämnesavdelningarna Samhällsbyggnad och Datavetenskap.


Avancerad nivå

  • Efter fullföljda studier på kandidatnivå kan du läsa ett ettårigt magisterprogram inom geografisk informationsteknik (GIT)
  • This program is a Master program in Geomatics 60 credits. The program is given in English. Programmet ges på engelska.
  • Read our brochure.
  • Or visit our Masters in GIS web page for more information and important links.
Gamla Gävle

Stadskvarter i Gamla Gävle.

Mer information

Var finns vi?

Samhällsbyggnads lokaler finns i hus Munin (hus 11) med arbetsrum och laborationssalar på plan 2.

Information om kurser

Ur Högskolans utbildningskatalog, kurser inom:

Samhällsplanerarprogrammet:
Fysisk planering
Geovetenskap och naturgeografi
Samhällsgeografi

Lantmätarprogrammet:
Geografisk informationsteknik och lantmäteri

Forskning

Forskning inom Samhällsbyggnad bedrivs inom geomatik, samhällsplanering och geografi. Speciellt forskas det inom användning av GIS som analys- och presentationsverktyg.

Länk till forskningens hemsida.

Pågående och avslutade projekt

Kortfattad information om pågående och avslutade projekt:

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Eva Sahlin Sidan uppdaterades: 2017-01-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)