Mångmiljonbelopp till Högskolans forskning

- Det är väldigt glädjande att vi får det här förtroendet, som kommer leda till att vi stärker vår forskning och bidrar till framtidens hållbara städer och till den gröna omställningen, säger Lars Bengtsson, prorektor på Högskolan i Gävle.

Högskolan i Gävle.

Högskolan i Gävle.Foto: Stefan Estassy.

Högskolan i Gävle har beviljats anslag för tre olika forskningsprojekt som totalt omsluter över 28 miljoner kronor. Alla tre projekten har en regional förankring till Gävleborg och fokus är hållbarhet och omställning.

"Stolta och glada"

- Vi är stolta över våra forskare och glada över att vi beviljas de här medlen som bidrar till en grön utveckling och till omställningen. Att alla tre projekten bygger på samarbeten inom regionen och med andra lärosäten understryker hur viktig samverkan är för vår verksamhet. I sammanhanget vill jag också nämna att Region Gävleborg är en viktig partner inom flera av de forskningsprojekt som beviljats finansiering, säger Lars Bengtsson, prorektor på Högskolan i Gävle.

Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige är en organisation för Gävleborg, Dalarna och Värmland med uppdrag att se till att de EU-medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden som är avsatta för regionen används på bästa sätt. Strukturfondspartnerskapet avgör i samråd med regionerna i respektive län vilka projekt som ska beviljas finansiering.

KK-stiftelsen är högskolornas- och de nyare universitetens forskningsfinansiär. KK-stiftelsen finansierar forskningsprojekt med målet att dessa ska bygga starka forsknings- och utbildningsmiljöer, och med krav på att projekten ska drivas i samverkan med näringslivet.

Kontakt:
Anders Munck, pressansvarig Högskolan i Gävle, 070-794 65 23

De tre forskningsprojekten

Mätteknik och databehandling för grön omställning

Projektet är ett samverkansprojekt med Sandbacka Science Park som syftar till att öka innovationsförmågan och kompetensen inom digital databehandling av produktionsdata hos små och medelstora företag, särskilt inom problem som den gröna omställningen ger upphov till. På det sättet ska projektet bidra till en hållbar regional utveckling. På lång sikt kommer projektet att kunna bidra till att skapa möjligheter till kommersialisering av vetenskapliga resultat och till ökad ekonomisk tillväxt. Projektet tilldelas 3,9 miljoner av Europeiska regionala utvecklingsfonden och medfinansieras av Region Gävleborg med 1,9 miljoner.

Kontakt:
Daniel Rönnow, projektledare
Telefon: 026-64 85 93
E-post: daniel.ronnow@hig.se

Flexibel omställning för hållbar innovation i Gävleborg

Projektet är ett samverkansprojekt med Sandbacka Science Park, innovationshubben Propell i Gävleborg, och forskningsinstitutet Rise. Projektet syftar till att öka kunskapen och förmågan hos små och medelstora företag i Gävleborg att ställa om till flexibla arbetsformer som bidrar till ökad attraktionskraft och innovationsförmåga ur ett inkluderande och icke-diskriminerande perspektiv. Projektet tilldelas 6,6 miljoner kronor av Europeiska regionala utvecklingsfonden och medfinansieras av Region Gävleborg med 3,3 miljoner kronor.

Kontakt:
Marina Heiden, projektledare
Telefon: 026-64 85 44
E-post: marina.heiden@hig.se

Future Proof Cities+

Forskarskolan Future Proof Cities har fokus på hållbar stadsutveckling för medelstora städer. Projektet drivs sedan 2020 i samarbete med Högskolan Dalarna och Mälardalens universitet.

Målet med utvidgningen av Future Proof Cities+ är att rekrytera sju nya företagsdoktorander och på så sätt utbilda nästa generations experter på urban hållbarhet med ett ökat fokus på klimatanpassning och infrastruktur. Internationella och tvärvetenskapliga samarbeten ska bidra till forskarnas kompetens och till forskningens genomslagskraft.

Future Proof Cities+, som ska drivas av Högskolan i Gävle, Högskolan Dalarna och Mälardalens universitet, tilldelas 12,6 miljoner kronor av KK-stiftelsen, och medfinansieras med lika mycket, 12,6 miljoner kronor av det deltagande näringslivet och med 6 miljoner kronor från de deltagande lärosätena, vilket innebär en total budget på 31,2 miljoner kronor.

Kontakt:
Stephan Barthel, forskningsledare, FPC/FPC+
Telefon: 076-360 57 05
E-post: stephan.barthel@hig.se

Patrik Thollander, föreståndare, FPC/FPC+:
Telefon: 0703-88 15 79
E-post: patrik.thollander@hig.se

Kontakt

Anders Munck, profilbild

Anders Munck

Pressansvarig

Sidan uppdaterades 2024-06-25