Så kan polis och socialtjänst samarbeta bättre

Ett tydligare organiserat arbete där mer information får delas mellan polis och socialtjänst skulle underlätta och förbättra det brottsförebyggande arbetet bland ungdomar i Gävle. Det visar en rapport som tre kriminologstudenter vid Högskolan i Gävle har skrivit.

Tilda Eriksson Jäder, Therése Stråle och Lydia Holmgren.

Tilda Eriksson Jäder, Therése Stråle och Lydia Holmgren. Foto: Anna Sällberg

De tre studenterna Tilda Eriksson Jäder, Lydia Holmgren och Therése Stråle läser sista terminen på kandidatprogrammet i utredningskriminologi och har haft praktik inom Polisen i Gävle. De undersökte då SIG, sociala insatsgrupper, som är en arbetsmetod för samverkan mellan polis, socialtjänst och skola. Syftet med samverkansformen är att hjälpa unga personer att sluta begå brott.

Studenterna har genomfört intervjuer med anställda inom socialtjänst och polis och det övergripande som framkommit gällande brottsligheten i Gävle de senaste åren är att man anser att brottsligheten har sjunkit i åldrarna och att det har blivit grövre brott.

Sekretessen försvårar vid samarbete

I Gävle kommun har SIG diskuterats som ett alternativ för samverkan mellan de aktörer som kommer i kontakt med ungdomar. Men i sin studie såg studenterna att det finns en del okunskap om metoden i dag och att det saknas forskning kring om metoden har någon effekt.

– Flera av de intervjuade kände inte till SIG som arbetsmetod och det fanns ingen riktig struktur eller rutiner för hur arbetet skulle gå till, säger Therése Stråle.

Problematik kring sekretess är också något som flera intervjuade lyfte fram.

– De får bara använda personers initialer när de pratar med varandra. Och olika personer kan ju ha samma initialer så det gör att det kan bli otydligt, vilket försvårar samverkan. En del har önskat att det skulle vara möjligt att nämna namn och att dela information mer precist kring individer i möten man har i samverkan med andra, säger Tilda Eriksson Jäder.

"Ämnena väljs utifrån vår problembild"

Det är lokalpolisområde Gästrikland som har beställt rapporten. Varje år ber Polisen några kriminologstudenter vid Högskolan i Gävle att skriva en rapport utifrån ett aktuellt ämne.

– Ämnena väljs utifrån vår problembild och att det finns en kunskapslucka där. I det här fallet var fokus på samverkan mellan polisen och socialtjänsten, metoder för hur vi kan jobba och att skapa en nulägesanalys där vi ser hur varje organisation uppfattar vår samverkan, säger Måns Jennehag, Kommunpolis i Gästrikland, och drivande i det brottsförebyggande arbetet i samverkan med lokala aktörer.

Han ser rapporten som ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet att utveckla kommunens och Polisens brottsförebyggande arbete.

– Det sker i god samverkan och med gemensamma mål och syften. Den viktigaste lärdomen är att vi generellt är lite dåliga på att följa upp saker. Nu är vi medvetna om SIG-modellen och att det inte finns så mycket vetenskapligt stöd för den. Vi kommer att ha en dialog med socialtjänsten för att se vilken modell vi ska jobba utifrån, eller om vi kan komma fram till ett eget arbetssätt med en struktur där vi också blir bättre på att följa upp över tid, säger Måns Jennehag.

Har fått positiva reaktioner

Medarbetare inom polis och socialtjänst har fått ta del av rapporten.

– Vi har fått ett väldigt positivt gensvar och vi är glada att vår rapport kan komma till nytta i samhället, säger Therése Stråle.

Text: Anna Sällberg

Fakta: SIG (Sociala insatsgrupper)

SIG är en samverkansform för att förebygga att barn och unga begår brott. Metoden har utvecklats för att stötta unga med hög risk för att begå brott, med syfte att de ska lämna en kriminell livsstil. Här samverkar i grunden socialtjänst, polis och skola.

Källa: Brottsförebyggande rådet

Sidan uppdaterades 2024-02-12