Kvalitetsutveckling genom kollegial granskning

Nu finns resultaten för 2022 års cykel av processen Kvalitetsutveckling genom kollegial granskning tillgängligt. Studentinflytande och kollegialt engagemang är avgörande faktorer för Högskolan i Gävles kvalitetsutveckling.

Kvalitetssystemet syftar till ständiga förbättringar i lärosätets utbildning, forskning och myndighetsutövning.

Högskolans kvalitetssystem syftar till ständiga förbättringar i lärosätets utbildning, forskning och myndighetsutövning. En del i det arbetet är den årliga processen Kvalitetsutveckling genom kollegial granskning som sammanställs genom bedömar- och arbetsrapporter.

- En central del i den här huvudprocessen är att vi lär oss av, och hjälper varandra i kvalitetsutvecklingsarbetet. Arbetet bygger på ett förtroende mellan oss kollegor, säger Johan Willander, ordförande i Utbildnings- och forskningsnämnden vid Högskolan i Gävle.

Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) riktar ett stort tack till alla som bidragit i 2022 års cykel av processen Kvalitetsutveckling genom kollegial granskning.

- Det har varit ett stort engagemang i både arbets- och bedömargrupper. Utöver arbets- och bedömargrupper har också andra, bland annat våra studenter, varit delaktiga och bidragit i arbetet, säger Johan Willander.

Studenter medverkar för att påverka framtidens utbildningar

En viktig del för att kontinuerligt höja och säkra kvaliteten i Högskolans utbildningar är studentinflytande. Inom projektet har flera studenter har deltagit, däribland Julia Boberg och Hanna Nordlander.

Hanna Nordlander läser andra terminen på Masterprogrammet Geospatial informationsteknik vid Högskolan i Gävle.

– Jag valde att vara med i granskningen för att jag ville öka kvaliteten på programmet, samt ge insikter från en students synvinkel. Jag tror att studenternas synpunkter är väldigt värdefulla för utvecklingen av programmen då vi kan bidra med bra idéer som lärarna kanske missar eller inte har tänkt på. Det var en väldigt rolig process och de som var inblandade gjorde ett fantastiskt jobb för att få oss studenter att känna oss hörda och sedda, säger Hanna Nordlander.

Seriös process

Julia Boberg har läst Dataingenjörsprogrammet på Högskolan, även hon värdesätter möjligheten att påverka utbildningens kvalitet.

– Då jag tillsammans med mina medstudenter i programmet tyckte att utbildningen hade brister så valde jag att medverka i arbetet för att på ett professionellt och konstruktivt sätt förbättra den, säger Julia Boberg.

Hon upplevde processen som seriös och att studenternas åsikter togs emot på ett respektfullt sätt.

– Arbetet vi studenter gör när vi bidrar till kvalitetsförbättringar gör skillnad, jag vill uppmana andra studenter från olika utbildningar att ta steget och medverka, säger Julia Boberg.

– Inte bara för din egen studietid utan också för de som kommer efter dig.

Bedömarrapporter, arbetsgruppsrapporter samt UFN:s kvalitetsuppdrag till akademierna finns samlat på Högskolans externa webbplats.

Text: Stina Lilja

Sidan uppdaterades 2024-02-12