Rektor kritisk till detaljstyrning av styrelser

Regeringen halverar mandatperioden för lärosätenas styrelser och ser över nomineringsprocessen för att få in personer med säkerhetspolitisk kompetens. Ylva Fältholm är starkt kritisk till beslutet.

Ylva Fältholm

Ylva Fältholm. FOTO: Marie Hägg/Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävles rektor Ylva Fältholm deltog på torsdagen i SUHF:s extrainkallade förbundsstämma (Sveriges Universitets- och Högskoleförbund) med anledning av regeringens beslut att halvera mandatperioden för lärosätenas styrelser och att en översyn ska göras över nomineringsprocessen av ledamöter och ordförande. Detta för att få in säkerhetspolitisk kompetens i styrelserna. Beskedet möts av stark kritik från forskare, rektorer och politiker.

”Regeringen begränsar vårt självstyre”

– Det är med bestörtning vi tog emot det här beskedet, säger Ylva Fältholm till tidningen Dagens Arena. Vi ser väldigt allvarligt på att gå in och detaljstyra på det här sättet. Det försvårar styrelsernas arbete när mandatperioden i praktiken bara blir ett år. Och att bestämma att det ska finnas en sorts kompetens i styrelsen begränsar vår rådighet och vårt självstyre.

Inför utnämningarna av externa ledamöter och ordföranden till universitetens och högskolornas styrelser meddelades att mandatperioden förkortas från tre år till 17 månader. Detta för att regeringen vill se över utnämningsprocessen och till nästa år få in personer med säkerhetspolitisk kompetens i styrelserna.

”Vi kan hantera säkerhetsfrågorna själva”

– Det finns säkert risker med samarbetena, men det ska vi i lärosätena hantera själva. Vi har säkerhetsansvariga och har tidigare fått i uppdrag att göra säkerhetsanalyser. Regeringen visar ingen tillit att lärosätena kan göra den här bedömningen själva, det är oroande, säger Ylva Fältholm.
Flera rektorer uttrycker nu kritik med anledning av att regeringen med kort varsel ändrar kompetenskraven i högskolestyrelserna.

Utbildningsministern svarar på kritiken

– Regeringen står upp för den akademiska friheten. Samtidigt måste alla förhålla sig till det nya säkerhetspolitiska läget. Inte minst mot bakgrund av det krig som just nu pågår i vår närhet och kinesiska militärforskare som visat sig vara verksamma vid svenska lärosäten. Den säkerhetspolitiska förståelsen ska därför inte underskattas, särskilt inte i universitets- och högskolesektorn. Vi befinner oss i en tid där vi inte har råd att vara naiva”, säger utbildningsminister Mats Persson i en kommentar till kritiken från högskolesektorn.

Uttalande från SUHF

Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, har formulerat en skrivelse till regeringen från alla landets rektorer:

”Vi rektorer för landets universitet och högskolor vill med kraft framföra vår kritik och tydliggöra vår syn på konsekvenserna av regeringens beslut att korta mandatperioderna för de externa ledamöterna i de statliga lärosätenas styrelser från tre år till 17 månader.

Beslutet kan inte annat än tolkas som ett misstroende mot de nuvarande styrelsernas kompetens och den rådande processen att utse dessa. I förlängningen riskerar beslutet att utgöra ett hot mot lärosätenas självständighet och därmed möjligheten att kritiskt söka ny kunskap, följaktligen ett hot mot den akademiska friheten.

Det säkerhetspolitiska läget är mycket allvarligt och det är helt riktigt att lärosätena behöver förhålla sig till detta. Det finns dock bättre sätt att försäkra sig om att lärosätena, med styrelserna i spetsen, har den kompetensen.

Vår huvudsakliga kritik är det principiellt problematiska med en ökad politisk styrning över vilka som ges förtroende att sitta i lärosätenas styrelser. Den process som föreslogs i Ledningsutredningen och som under de senaste åren varit rådande för att ta fram förslag till ordförande och ledamöter i universitets- och högskolestyrelser är noggrant övervägd och väl fungerande. Den syftar till att säkerställa den känsliga balansen mellan de statliga lärosätenas formella ställning som förvaltningsmyndigheter och kärnuppdraget att söka och förmedla även obekväm kunskap, mellan allmänintresset å ena sidan och autonomi och akademisk frihet å den andra. Genom en nomineringsperson direkt utsedd av regeringen och en på förslag av lärosätet har regeringen kunnat behålla utnämningsmakten och samtidigt fatta beslut utifrån en grundlig, balanserad och sakligt grundad nominerings-process. Detta system ifrågasätter nu regeringen och väljer istället att på tämligen kort tid, genom en ytterst oklar process, pröva om de utsedda ledamöterna har den kompetens som utifrån politikens utgångspunkter behövs i lärosätesstyrelserna. En sådan ordning kan leda till betydligt mer politiserade styrelser och skulle i så fall utgöra en utomordentligt farlig utveckling.

Beslutet är också synnerligen respektlöst mot de inblandade i processen. För det första mot nomineringspersonerna, som investerat tid och möda i att utföra sitt arbete på regeringens uppdrag, men nu i sista stund tvingats kontakta de föreslagna ledamöterna för att informera om att uppdraget amputerats. För det andra gentemot alla de ordförande och övriga ledamöter vilkas mandatperioder plötsligt mer än halverats. Att investera tid och kraft i ett styrelsearbete där ledamöter upplever sig sitta på nåder i väntan på att regeringen ska bestämma om de duger eller ej skapar inga stabila styrelser. Frågan är om lämpliga personer i framtiden kommer att ställa upp som nomineringspersoner och styrelseledamöter under sådana premisser. Framför allt riskerar beslutet att försvåra arbetet för rektorerna och lärosätena. Som rektorer förutsätts vi arbeta nära styrelsen och dess ordförande. Den långsiktiga kvalitén i verksamheten bygger på en väl insatt styrelse som kan skapa stabilitet och tydliga ramar genom att strategiskt inrikta lärosätenas utveckling.

Fri akademi, fria domstolar, fri konst och fri press är alla grundstenar i upprätthållandet av det demokratiska systemet och värnandet av mänskliga rättigheter – de grundläggande värden för vårt samhälle som säkerhetspolitiken också syftar till att skydda. Istället för misstro behöver vi alla samarbeta för att försvara dessa värden även i orostider.

Vi uppmanar regeringen att omedelbart tänka om!”


Rektorer vid Sveriges universitet och högskolor

Mats Viberg, rektor Blekinge tekniska högskola

Niklas Holmefur, rektor Enskilda Högskolan Stockholm

Robert Egnell, rektor Försvarshögskolan

Per Nilsson, rektor Gymnastik- och idrottshögskolan

Eva Wiberg, rektor Göteborgs universitet

Lars Strannegård, rektor Handelshögskolan i Stockholm

Martin Norsell, rektor Högskolan Dalarna

Mats Tinnsten, rektor Högskolan i Borås

Ylva Fältholm, rektor Högskolan i Gävle

Stephen Hwang, rektor Högskolan i Halmstad

Muriel Beser Hugosson, rektor Högskolan i Skövde

Jan Theliander, vik. rektor Högskolan Väst

Håkan Pihl, rektor Högskolan Kristianstad

Agneta Marell, rektor Jönköping University

Margareta Friman, vik. rektor Karlstads universitet

Annika Östman Wernerson, rektor Karolinska Institutet

Maria Lantz, rektor Konstfack

Sanne Kofod Olsen, rektor Kungliga Konsthögskolan

Helena Wessman, rektor Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

Anders Söderholm, rektor Kungliga Tekniska högskolan

Jan-Ingvar Jönsson, rektor Linköpings universitet

Peter Aronsson, rektor Linnéuniversitetet

Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor Luleå tekniska universitet

Erik Renström, rektor Lunds universitet

Kerstin Tham, rektor Malmö universitet

Roger Klinth, rektor Marie Cederschiöld högskola

Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet

Martin Hellström, rektor Mälardalens universitet

Susanne Georgsson, rektor Röda Korsets högskola

Johanna Adami, rektor Sophiahemmet högskola

Paula Crabtree, rektor Stockholms konstnärliga högskola

Astrid Söderbergh Widding, rektor Stockholms universitet

Maria Knutson Wedel, rektor Sveriges Lantbruksuniversitet

Gustav Amberg, rektor Södertörns högskola

Hans Adolfsson, rektor Umeå universitet

Anders Hagfeldt, rektor Uppsala universitet

Johan Schnürer, rektor Örebro universitet

Sidan uppdaterades 2024-02-12