Utredning om HiG och högskole­landskapet

Rektor Ylva Fältholm har tillsatt en utredning om Högskolan i Gävles roll och position i det svenska högskolelandskapet.
–Vi ser att det här är en pågående diskussion inom högskolesektorn och vi ger oss in i den här diskussionen helt förutsättningslöst.

Högskolan i Gävle

Rektor Ylva Fältholm har tillsatt en utredning om Högskolan i Gävles roll och position i det svenska högskolelandskapet.
–Vi ser att det här är en pågående diskussion inom högskolesektorn och vi ger oss in i den här diskussionen helt förutsättningslöst.

Flera högskolor har blivit universitet

Högskolan i Gävle inrättades 1977, samtidigt som totalt 19 nya högskolor skapades i en stor högskolepolitisk reform. Nästan hälften av dessa, nio stycken, har sedan dess blivit universitet, antingen på egen hand eller genom samgående med ett annat lärosäte.

Sverige har idag totalt 18 universitet och tio ”breda” högskolor, varav HiG är en av dessa. Utöver de breda högskolorna som erbjuder ett brett utbud av utbildningar, finns det tio ”smala”, specialiserade högskolor, till exempel Försvarshögskolan och Musikhögskolan.

Högskolorna får mindre anslag till forskning

De tio breda högskolornas sammanlagda intäkt (där HiG är nummer fyra i storlek) är knappt lika stor som Uppsala universitets, och som grupp får de endast fem procent av det årliga nationella basanslaget till forskning.

För Högskolan i Gävle är proportionerna utbildning 76 procent och forskning 24 procent, av de totala intäkterna under 2023.

– Forskning och forskarutbildning är betydelsefulla inslag i en akademisk miljö, bland annat för att ge förutsättningar för forskningsanknytning av utbildningen. Men vi ser att tillgängliga medel sätter gränser för hur verksamheten ska kunna utvecklas. Basanslaget från regeringen ökar inte och vi har utmaningar när det gäller att attrahera externa forskningsmedel i konkurrens med andra lärosäten, säger rektor Ylva Fältholm.

Olika scenarier ska utredas

En extern utredare ska – med utgångspunkt i Högskolans vision och verksamhetsmål – söka svar på frågan hur Högskolan i Gävle kan utveckla sin roll och stärka sin position i högskolelandskapet.
Utredaren ska särskilt undersöka om ett samgående med ett eller flera andra lärosäten skulle kunna förbättra HiG:s förutsättningar att utvecklas ännu mer i riktning mot sin vision och sina mål.

–Jag vill poängtera att vi ger oss in i den här diskussionen helt förutsättningslöst och att det inte finns några självklara svar. Men vi ser att detta är en pågående diskussion inom högskolesektorn både nationellt och internationellt. Vi behöver vara proaktiva och se över olika scenarier och alternativ i takt med att högskolelandskapet förändras, säger Ylva Fältholm.

Utredare med stor erfarenhet av sektorn

Rektor har utsett Agneta Bladh till utredare. Hon har lång erfarenhet från högskolesektorn både nationellt och internationellt. Hon var rektor för Högskolan i Kalmar under en period när den gick in i ett samarbete med Växjö och Linnéuniversitetet bildades. Agneta Bladh har också varit generaldirektör för Högskoleverket och statssekreterare i Utbildningsdepartementet. Hon har ägnat sig åt styrelse- och utredningsarbete både i Sverige och internationellt.

Utredningen kommer bland annat att innebära att ett antal intervjuer kommer att genomföras, både internt på HiG och också med externa intressenter, i offentlig sektor och inom näringslivet.

Agneta Bladh kommer att presentera sin utredning i början på hösten 2024.

Text: Tommy Löfgren

Sidan uppdaterades 2024-03-08