Fysiologiska och psykologiska mekanismer vid belastningsskador

Jag disputerade 2002 med en avhandling kring hur inflammatoriska ämnen i muskler och leder samt autonoma nervsystemet kan påverka muskelspolarnas reflexreglering. Arbetet var fokuserat på muskler och leder i nacken. Efter disputation har forskningen gått vidare med att undersöka de mekanismer som ligger bakom arbetsrelaterade besvär i nackmuskler. Framför allt genom att undersöka vad som händer biokemiskt i musklerna vid smärta och belastning. Jag arbetar mycket med multivariata dataanalyser för att hitta ämnen som karaktäriserar muskler med smärta och som kan beskriva de biokemiska processerna i musklerna vid uppkomst av arbetsrelaterade besvär.

Tidigare forskning har visat att vissa ämnen injicerade i muskler kan påverka kontrollen av muskeln. Genom att testa olika ämnen experimentellt och att mäta enskilda ämnen i muskeln vid smärta eller exponering för kända riskfaktorer för arbetsrelaterade muskelsmärta, har vi hittat ledtrådar kring vilka mekanismer som kan vara viktiga. Dessa ämnen är inte tillräckligt specifika eller har tillräcklig sensitivitet för att kunna skilja ut individer med besvär eller exponering för riskfaktorer. För att lyckas med detta behövs ytterligare kunskap om mekanismerna och en bredare approach.

Nuvarande forskningsintresse

Exponering för repetitivt arbete och låsta arbetsställningar är starka riskfaktorer för att utveckla arbetsrelaterad smärta i nackmusklerna. De underliggande mekanismerna bakom hur riskfaktorer leder till smärta är fortfarande okända. Detta leder till svårigheter att på ett objektivt sätt beskriva arbetsrelaterad smärta i nackmuskler och att klargöra samband mellan fysiologiska reaktioner och exponeringar.

Användning av biomarkörer är ett sätt att objektivt beskriva mekanismerna. I min forskning används olika kemiska analysmetoder i kombination med avancerade statistiska metoder för att undersöka mer än tusen ämnen i muskeln - både små ämnen som metaboliter och större proteiner.

Nyckelord

Smärta, myalgi, inflammation, motorik, sensorik, motorisk kontroll

Pågående projekt

Biokemiska egenskaper hos trapeziusmuskeln Länk till annan webbplats.
Ansvarig: Fredrik Hellström

Multivariat modellering av trapezius muskel proteiner relaterade till myalgi Länk till annan webbplats.
Ansvarig: Fredrik Hellström

Metabola profiler i blod och mikrodialysprover vid arbetsrelaterad muskelsmärta Länk till annan webbplats.
Ansvarig: Fredrik Hellström

Undersökningar i nackmuskler av stressregleringssystemet, inflammation och blodflöde vid repetitivt armarbete, med fokus på kön, ålder och arbetsrelaterade muskelsmärta Länk till annan webbplats.
Ansvarig: Albert Crenshaw

Rehabilitering för kvinnor med nackbesvär: Effekter av individanpassad rehabilitering baserad på prognostiska indikatorer och funktionstest Länk till annan webbplats.
Ansvarig: Martin Björklund

Samverkan

Biokemiska egenskaper hos trapeziusmuskeln

Samarbetspartners

  • Professor Fatima Pedros-Domellöf Anatomi, Inst för Integrativ medicinsk biologi, Umeå Universitet
  • Christer Malm, Idrottsmedicin, Inst för perioperativ vetenskap, Umeå universitet

Multivariat modellering av trapezius muskel proteiner relaterade till myalgi

Samarbetspartners:

  • Professor Fatima Pedros-Domellöf Anatomi, Inst för Integrativ medicinsk biologi, Umeå Universitet
  • Christer Malm, Idrottsmedicin, Inst för perioperativ vetenskap, Umeå Universitet
  • Björn Gerdle, Britt Larsson, Bijar Gahfuri alla Linköpings universitet

Biomarkörer i blod och mikrodialysprover vid arbetsrelaterad muskelsmärta

Samarbetspartners:

  • Björn Gerdle, Britt Larsson, Bijar Gafhouri, Linköpings universitet
  • Henrik Antti, Kemiska Institutionen, Umeå universitet
  • Martin Fahlström, Samhälls- och rehabiliteringsmedicin, Norrlands universitetssjukhus