Kontaktkort - forskare

Inställningar görs i metadata

Mitt huvudsakliga forskningsområde är socialsekreterares arbetsvillkor. På senare år har jag även blivit alltmer intresserad av övergången från socionomutbildningen till yrkeslivet; kring hur väl förberedda nyexaminerade socionomer är för de krav som väntar dem i yrkeslivet, hur introduktionen till yrket sker och vilken betydelse detta har för den framtida yrkesidentiteten och karriären.

Aktuell forskning

Mot ett hållbart arbetsliv inom socialtjänsten - sammanfattning och framåtblick

Syftet med projektet är att syntetisera två decenniers forskning som ur olika perspektiv undersökt socialsekreterares arbetsvillkor. Sammanställningen innebär att frågan om socialarbetares arbetsvillkor belyses ur nya perspektiv och breddas från att fokusera på hur socialsekreterare upplever arbetets innehåll och de organisatoriska förutsättningarna till att även undersöka vilken betydelse aspekter såsom motiv och förväntningar på yrket, personlighet och hur väl förberedd man upplevde sig vara för de arbetsuppgifter man inledde sin yrkeskarriär med kan ha för hur arbetsvillkoren upplevs.

Period: 2020–2021