Forskningen berör vård och omsorg av äldre, hälsofrämjande arbetsliv inom vård och omsorg, långvarig ohälsa samt pedagogisk forskning för sjuksköterskestudenter på grund- och avancerad nivå.

Doktorsavhandling

Municipal Care for older people experiences narrated by caregivers and relatives

Forskningsprojektet har varit en longitudinell interventionsstudie inom kommunal äldreomsorg där syftet var att belysa vårdares upplevelse av att arbeta i äldrevård under två år när vårdarna fick utbildning, stöd och systematisk handledning. Ytterligare en studie ingick i avhandlingen där syftet var att beskriva närståendes upplevelser av att ha en nära anhörig inom kommunal äldreomsorg. Flera äldreboenden ingick i studierna.

Avhandling: Häggström E. (2005) Municipal care for older people — experiences narrated narrated by caregivers and relatives.

Pågående projekt

Äldreomsorgens vårdare och ledare Länk till annan webbplats.; samspelet mellan strukturella förutsättningar, chef- och ledarskap, arbetssituation och personalens hälsa

Motiverande samtal Länk till annan webbplats.; om distriktssköterskors tillämpning samt upplevelser ur distriktssköterske- och patientperspektiv. Metoden syftar till att hjälpa patienter identifiera och förändra ohälsosamt beteende.

Casemetodik Länk till annan webbplats. en metod som går ut på att studenter i undervisningen lär sig omvårdnad vid olika sjukdomstillstånd genom att arbeta med autentiska patientfall tillsammans med studiekamrater under strukturerad ledning av läraren.

Linnaeus Palme Scholarship exchange
En beskrivande etikstudie om Tanzaniska sjuksköterskors upplevelser av sin arbetssituation genomfördes i Tanzania under mars 2007 på Kilimanjaro Christian Medical Centre, Nursing faculty.

Vård och omsorg av äldre

Smärta hos äldre med eller utan kognitiv nedsättning Länk till annan webbplats.
- en interventionsstudie där äldres, närståendes och vårdares perspektiv efterfrågas

Äldres autonomi och delaktighet, en kliniskt tillämpbar teoretisk modell inom vård och omsorg för äldre Länk till annan webbplats.

Avslutat projekt

Återkoppling från videofilmning

Sjuksköterskestudenters upplevelser av återkoppling från videofilmning vid akut omhändertagande av fiktiv patient under en examination. En metod som går ut på att studenter få se sig själv agera under en videoinspelning och få återkoppling av läraren efter examinationen.

Att stärka kvinnors yrkesroll inom äldreomsorgen... "då liksom växer man av sig själv"

Syftet med studien var att skapa möjligheter för undersköterskor och vårdbiträden vid ett äldreboende i Sandvikens kommun, att delta i ett nio månader långt träningsprogram med fokus på empowerment.

Syftet var också att beskriva deras syn på sin egen professionella roll i arbetet med de äldre vårdtagarna före och efter träningsprogrammets genomförande. Enligt flera studier är det vanligt att kvinnor tar på sig skulden för problem och orättvisor som de upplever i arbetslivet.

Forskargruppens antagande var att ett sätt att förbättra arbetssituationen för vårdpersonal inom äldreomsorgen skulle vara att hjälpa dem utveckla sin självkänsla och öka sin empowerment genom att erbjuda dem möjligheten att delta i ett träningsprogram med fokus på detta.

Halvstrukturerade intervjuer genomfördes med 12 undersköterskor och två vårdbiträden vid äldreboendet i början och i slutet av träningsprogrammets genomförande. Materialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Huvudresultatet, som beskrivs genom följande teman, ´att gå från passivitet till aktivitet´, ´att gå från att klaga till att förstå´ och ´att gå från tystnad till att tala´ visar att vårdpersonalens självkänsla och empowerment stärktes.

Slutsatsen av studien är att implementering av ett träningsprogram med fokus på empowerment tycks vara en bra form av handledning för undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen. Enhetschefer, beslutsfattare och politiker inom äldreomsorgen bör ta tillvara dessa kunskaper och skapa förutsättningar för vårdpersonalen att delta i denna form av utbildning.

Samverkan

Samverkan sker med forskare vid Uppsala universitet, Sophiahemmet, Luleå Tekniska Universitet, Mittuniversitet och Umeå Universitet. Samverkan med det omgivande samhället sker genom forskningsprojekt tillsammans med Gävle kommun.