Min avhandling "Migraine and Stress Länk till annan webbplats." visar att man kan minska sin migrän genom att lära sig hantera stressen i vardagen.

I avhandlingsarbetet studerade jag 55 vuxna med migrän under den sexmånadersperiod de följde ett utbildnings- och träningsprogram som jag har utvecklat. De fick ta del av kunskaper om stressfysiologi och vilken betydelse kost, fysisk aktivitet, sömn, känslor, attityder och tankemönster har i fråga om stresshantering, samt råd om hur de kunde förändra sitt beteende på dessa punkter. Hälften av deltagarna fick även massage. Parallellt med detta bokförde de sina migränsymptom och medicinering, och svarade på enkäter om hur de mådde med hjälp av en Internetdagbok.

En kontrollgrupp tillämpade ett avslappningsprogram som enda behandling.

Vid slutet av behandlingen hade drygt 40 procent av deltagarna minskat sin migrän till mindre än hälften, medan endast 15 procent av deltagarna i kontrollgruppen hade samma minskning. Försökspersonerna ansåg att de delar av programmet som handlade om tankar och känslor var mest givande. Ingen extra lindring av migrän sågs hos de som fick massage.

Jag studerade även förändringar i läkemedelsförbrukning och nivåer av stresshormonet cortisol, och fann att samtidigt som läkemedlens effektivitet ökade gick den totala läkemedelsförbrukningen ner i proportion till den minskade symptomnivån. Ingen skillnad i cortisolnivåer kunde ses.

En anmärkningsvärd könsskillnad sågs avseende vilka typer av läkemedel som användes. Kvinnor var betydligt mer benägna att använda triptaner, vilka var de effektivaste läkemedlen hos både män och kvinnor. Detta väcker funderingar om män med migrän har större behov av att optimera sin medicinering.

Ytterligare tecken på att stress är betydelsefullt för migränsjukdom visades i en separat studie gällande personlighetsdrag hos 150 individer med migrän. Jämfört med en normalgrupp var de med migrän mer stresskänsliga och att de generellt var mindre aggressiva och äventyrslystna.

Aktuella forskningsprojekt