Forskar på könsskillnader vid läkemedelsbehandling, främst inriktat på psykofarmaka. Forskningen utgår från enkätstudier och data från Läkemedelsregistret.