Kontaktkort - forskare

Inställningar görs i metadata

Jag är grundutbildad sjuksköterska med fördjupningsutbildning inom njurmedicinsk vård. Jag har 25 års klinisk erfarenhet som sjuksköterska inom njurmedicin, företrädesvis behandling med hemodialys och på vårdavdelning men till viss del även transplantationsmottagning och peritonealdialys. Jag disputerade 2010 vid Uppsala universitet och blev docent i vårdvetenskap vid Högskolan i Gävle 2017. Fram till idag har jag främst bedrivit forskning inom njurmedicinsk omvårdnad, förebyggande av smittspridning och metodutveckling. Under åren 2022-2023 var jag ämnesansvarig för forskarutbildningen i vårdvetenskap vid Högskolan i Gävle.

Undervisning

Jag undervisar på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, framför allt i vetenskaplig metod. Dessutom handleder jag magisterstudenter samt doktorander som genomgår forskarutbildning.

Forskning

Min nuvarande forskning är fördelad mellan forskargrupperna INKluderande Arbetsliv (INKA) och att Leva med Långvarig Ohälsa. Ett doktorandprojekt fokuserar på chefers förutsättningar för ett hållbart arbetsliv samt hur medarbetarna skattar arbetstillfredsställelse efter förstalinjechefers ändrade kontrollspann. I ett annat doktorandprojekt studeras behandlingseffekter på emesis, livskvalitet och arbetsförmåga samt hur vårdpersonalens kommunikation och behandlingsförväntningar bidrar till hälsofrämjande tillfredsställelse. I ett tredje doktorandprojekt undersöks faktorer som kan vara av betydelse för äldre personers möjligheter till ett förlängt arbetsliv samt vad ett förlängt arbetsliv skulle kunna betyda för välbefinnande och hälsa.

Jag leder klinisk forskning inriktad på att optimera hälsa vid långvarigt sjukdomstillstånd och då huvudsakligen för personer som behöver hemodialysbehandling samt deltar i forskning kring förebyggande av smittspridning inom hälso- och sjukvården. Förutom ovan nämnda, arbetar jag även med psykometri, det vill säga metoder för att utveckla, modifiera, översätta och validera instrument/skattningsskalor baserat på klassisk testteori.

Uppdrag

Suppleant i Forskningsetiska Rådet
Ledamot i Njurfondens bedömargrupp
Editor-in-chief Journal of Renal Care

Aktuell forskning

  • Forskningsprogram: Patientsäkerhet, kvalitet och omvårdnad i dialysvården
  • Forskningsprojekt: Förebyggande av smittspridning
  • Forskningsprojekt: Akupunktur mot neurotoxiska biverkningar av cytostatikabehandling: symptom, neurologisk funktion, aktivitetsförmåga och livskvalitet
  • Forskningsprojekt: Omhändertagande av äldre patienter inom anestesi och intensivvård
  • Doktorandprojekt: Chefers förutsättningar för ett hållbart arbetsliv
  • Doktorandprojekt: Betydelsen av ospecifika behandlingsfaktorer i vårdmötet för patienters behandlingseffekter på emesis, livskvalitet och arbetsförmåga i cancervård

Avslutade forskningsprojekt