Kontaktkort - forskare

Inställningar görs i metadata

Maria Lindberg är grundutbildad sjuksköterska med examen år 2000 och har klinisk erfarenhet inom heldygnsvården med inriktning mot infektionssjukvård. Hon disputerade 2012 vid Uppsala universitet i ämnet Vårdvetenskap. Avhandlingsarbetet fokuserade på individers erfarenheter av att leva med multiresistent bakterie (MRB), så kallat bärarskap, samt upplevelse av bemötande i vården. Vidare studerades ansvarstagande för att förhindra smittspridning både ur personals och individer med bärarskaps perspektiv. Ett frågeformulär utvecklades och validerades avseende personals förhållningssätt vid vård av patient med MRB. Efter disputationen arbetade hon som klinisk lektor i två år där uppdraget i det kliniska tjänstgöringsarbetet bestod av att arbeta för att förebygga smittspridning inom heldygnsvård. Efter sex år som verksamhetsutvecklare med fokus på att utveckla medarbetares kunskaper om förbättringsmetodik och att genomföra förändringsarbete inom Hälso- och sjukvården Region Gävleborg tog hon anställning som universitetslektor här vid Högskolan i Gävle och är avdelningschef på Avdelningen för vårdvetenskap.

Aktuell forskning

Marias nuvarande forskning inriktar sig fortsättningsvis på förebyggande av smittspridning inom hälso- och sjukvården samt på förutsättningar för hållbart arbetsliv bland vårdpersonal och chefer i vårdverksamheter, vilket ingår i forskargruppen Personalens Arbetsmiljö, Lärande och Ledarskap (PALL). Ett doktorandprojekt där hon är biträdande handledare och fokuserar på chefers förutsättningar för ett hållbart arbetsliv samt hur medarbetarna skattar arbetstillfredsställelse efter förstalinjechefers ändrade kontrollspann.