I avhandlingsarbetet undersöktes sjuksköterskors uppfattningar och upplevelser av etiskt svåra situationer i deras arbete, varför dessa situationer kunde uppkomma samt hur de hanterade dessa situationer. Detta studerades genom analys av intervjuer samt enkäter till sjuksköterskor verksamma på olika typer av somatiska akutvårdsavdelningar på flera svenska sjukhus. Avhandlingsarbetets senare del kom att inriktas på vad som bidrar till att sjuksköterskor uppfattar att etiskt svåra situationer hanteras på ett bra sätt i arbetsgruppen, vilket kan beskrivas som att dessa sjuksköterskor uppfattade att de hade ett positivt etiskt klimat på arbetsplatsen. Denna forskning följdes upp i mitt postdoc-projekt där jag studerade om handledda etikronder för personal inom öppenvårdspsykiatrin kunde medföra att personalen uppfattade det etiska klimatet som mer positivt.

I min nuvarande forskning har jag fortsatt med att studera etikronder, nu med fokus på vad som diskuteras under etikronder samt genom att belysa betydelsen av etikronder från första linjens chefers perspektiv. Jag är också delaktig i andra forskningsprojekt med huvudsakligt fokus på etiska aspekter i vård och omsorg.

Samverkan

Den forskning jag är och har varit delaktig i sker i samverkan med forskare vid Högskolan i Gävle, Uppsala universitet, Örebro universitet samt Jönköping University.