Grundnivå på Sjuksköterskeprogrammet

  • Coping, copingresurser och livskvalitet samt omvårdnad och egenvård vid långvarig ohälsa. Innehållet relateras till egen forskning om att leva med långvarig ohälsa (patient-, närstående- och vårdarperspektiv) (termin 3).
  • Evidensbaserad omvårdnad och forskningsmetoder inom omvårdnad. Egen forskning om patienter med hjärtstopp relaterat till omvårdnad vid akuta sjukdomstillstånd (termin 4).

Avancerad nivå

  • Handleder och examinerar examensarbeten inom Specialistsjuksköterskeprogrammen.
  • Undervisar i forskningsmetodik.
  • Examinator för specialistsjuksköterskeprogrammen med inriktning mot anestesi- respektive intensivvård.

Forskarnivå

  • Undervisar och är kursansvarig i forskarkursen, Hälsa, välbefinnande och arbetsliv, 7,5 hp.
  • Handleder doktorander.