Verksamhetsförlagd utbildning i sjuksköterskeprogrammet: En digital lösning för att öka flexibilitet, kvalitet och effektivitet

Syftet med projektet är tillsammans med apputvecklingsföretaget MOSU samt de norska lärosätena Lovisenberg Diakonale Høyskole och Universitetet i Agder i mindre skala testa och utveckla en app som under verksamhetsförlagd utbildning används som ett digitalt stöd för student, handledare och klinisk adjunkt i handledningsprocessen. Vidare är syftet att efter projektets slut 21-12-31 ha en grund för fortsatt samarbetet med ovan nämnda företag och lärosäten för utvecklingen och eventuell forskning av appen. Detta planeras att ske under perioden 22-01-01 till i första hand 23-06-30 i form av ett utöka användande av appen i de verksamhetsförlagda utbildningsperioderna.

Projektets varaktighet: 2021 eventuellt med fortsättning till 2023. Projektet genomförs i samarbete med Region Gävleborg samt kommuner i Gävleborg.

Projektdeltagare

 • Ylva Pålsson, PhD, Högskolan i Gävle
 • Anita Nyström, MSc, Högskolan i Gävle
 • Gunilla Mårtensson, professor, Högskolan i Gävle

Sjuksköterskors väg in i arbetslivet under pågående coronaviruspandemi

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskestudenters upplevelse av att genomföra sin sista verksamhetsförlagda utbildning och första tiden i yrket under en pågående pandemi. Projektet innefattar en prospektiv studie där data samlas in med intervjuer vid upprepade tillfällen, vid slutet av sjuksköterskeutbildningen, samt efter cirka 4 och 12 månader som sjuksköterska.

Projektets varaktighet: 2020-2023. Projektet genomförs i samarbete med Region Gävleborg

Forskare

 • Maria Engström, professor, Högskolan i Gävle
 • Ylva Pålsson, PhD, Högskolan i Gävle
 • Ann-Sofi Östlund, PhD, Högskolan i Gävle

Lärandets drivkraft och hälsofrämjande effekter

Det övergripande syftet är att studera kamratlärande, under utbildning och i introduktionsprogram, som en metod att underlätta sjuksköterskestudenters och nyutexaminerade sjuksköterskors väg in i arbetslivet. Designen i de ingående studierna varierar från experimentella studier till deskriptiva intervjustudier.

Sex delstudier ingår i projektet varav fyra ingår i Pålssons doktorandprojekt. Dessa infattar en kvasiexperimentell studie med för- och eftermätning (manusskrivande pågår). Kvalitativ pilotstudie (intervjuer, frågeformulär, inspelade reflektionssamtal samt dagboksskrivande, data insamlad våren 2015). Randomiserad experimentell studie datainsamling påbörjad våren 2015. En observationsstudie där datainsamlingen påbörjas hösten 2015.

Projektets varaktighet: 2014-2021. Projektet genomförs i samarbete med Region Gävleborg, Aleris Bollnäs och Vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje.

Forskare

 • Gunilla Mårtensson, professor, Högskolan i Gävle
 • Maria Engström, professor, Högskolan i Gävle
 • Christine Leo Swenne, docent, Uppsala Universitet
 • Ylva Pålsson, PhD, Högskolan i Gävle/Uppsala universitet
 • Eva Hellström-Hyson, MSc, Högskolan i Gävle
 • Anna Löfmark, docent, Högskolan i Gävle
 • Maria Lindberg, PhD, Region Gävleborg