Kontaktkort - forskare

Inställningar görs i metadata

Ylva Pålsson är sjuksköterska med vidareutbildning inom barn- och ungdomssjukvård, har en filosofie magisterexamen inom vårdvetenskap och har disputerat i medicinsk vetenskap. Pålsson tillhör forskargruppen Personalens arbetsmiljö, lärande och ledarskapet inom vård och omsorg och är främst aktiv inom Lärandets drivkraft och hälsofrämjande effekter. Pålsson intresserar sig bland annat för sjuksköterskestudenters samt nyutexaminerade sjuksköterskors lärande och välmående under verksamhetsförlagd utbildning respektive första tid i arbetslivet, ett område som hon också disputerade i 2020.

Aktuell forskning

Just nu är Ylva Pålsson engagerad i ett forskningsprojekt om sjuksköterskors väg in i arbetslivet under pågående coronaviruspandemi. Syftet med projektet är att beskriva sjuksköterskestudenters upplevelse av att genomföra sin sista verksamhetsförlagda utbildning och första tiden i yrket under en pågående pandemi där Pålsson är ansvarig för projektet. Projektet pågår under 2020-2021 och beräknas vara i mål 2023. Projektet finansieras av SFO-medel från Högskolan i Gävle samt Alice Lindströms stipendium.