Instrument for High-Speed Electron Tunneling Measurements

Den genetiska koden finns lagrad i varje cell i form av långa DNA-molekyler. DNA-molekylen är uppbyggd av fyra nukleotider vars ordning bestämmer organismens utveckling och funktioner. Med hjälp av DNA-sekvenseringsmetoder kan man kartlägga organismens arvsmassa samt upptäcka avvikelser som t ex specifika sjukdomar. Dagens sekvenseringsmetoder är mycket kraftfulla och används rutinmässigt för kartläggning och undersökning av genomet. Dock är dessa metoder förhållandevis långsamma och kräver omfattande och tidsödande förbehandling av DNA-provet som skall analyseras.

I den nu pågående utvecklingen av den nästa generationens DNA-sekvenseringsplattformar är målet att DNA-sekvensen kan bestämmas genom att DNA-strängen fås att passera genom ett ytterst litet hål i storleksordningen ett par nanometer samtidigt som man elektriskt detekterar de olika nukleotider som passerar hålet. Detta medför att sekvenseringen kan göras snabbare samt utan komplicerade DNA-prepareringssteg. Vidare kan dessa sekvenseringsmaskiner göras väsentligt mindre vilket möjliggör billigare och mer patientnära undersökningar. En särskilt intressant detekteringsteknik är att man låter DNA-strängen passera mellan två stycken elektriskt förspända elektroder med ett avstånd på några enstaka nanometer samtidigt som man mäter den så kallade tunnelströmmens variationer. I detta projekt kommer vi att utveckla ett avancerat instrument för biomolekylavkänning genom användning av elektrontunnelsensorer och höghastighetsavläsningselektronik, som inte existerar idag.

Industriautomation och mm-vågor

Projektet omfattade fyra arbetspaket, varav Dr. Björsell är ansvarig för (i) Radiokommunikation i industriella miljöer samt arbetar aktivt i (ii) Processautomation och trådlös kommunikation. De övriga är (iii) Mätteknik för komponenter och (iv) Industriell mätteknik.
Inom Radiokommunikation i industriella miljöer genomförs mätningar i 24 GHz området i industriella miljöer i syfte att skapa kanalmodeller, mäta inverkan av störningar samt studera dopplereffekter från rörliga föremål.
Processautomation och trådlös kommunikation syftar till kombinera trådlös kommunikation och reglerteknik. Dessutom används modelleringstekniker för att skapa digitala tvillingar som kan användas för att t ex detektera ett underhållsbehov

Flexibla modeller för smart underhåll

Ett smart underhåll innebär att maskiner själva identifierar och ev. genomför ett underhållsbehov. Tekniken finns i nya moderna maskiner, men behovet är stort i befintliga anläggningar. Projektet syftar till att ta fram modeller för smart underhåll av befintlig äldre utrustning.

AXO-SUIT

AXO-SUIT är ett EU projekt (AAL Call 6: AXO-SUIT project) vars syfte är att ta fram ett Exo-skelett för att assistera äldre personer med nedsatt rörelseförmåga. Styrningen av Exo-skelettet skall förstärka den rörelse som personen avser att utföra. Vår del i projektet har varit att ta fram matematiska modeller som beskriver axelns rörelser samt att detektera vilken rörelse som användaren avser att utföra.