Kontaktkort - forskare

Inställningar görs i metadata

Mitt forskningsområde är energisystem och mer specifikt Smart Energy Systems. Smarta energisystem är ett holistiskt koncept som beforskar hur samhällets olika energisystem til exempel det elektriska, det termiska, transportsektorn och avfallssektorn, kan samordnas för att uppnå minskad primärenergianvändning, högre systemeffektivitet, lägre kostnader, och minskade utsläpp.

Genom samordning av flöden kan restströmmar i en sektor bli insatsvaror i en annan. Ett exempel är biogasproduktion där restströmmar från livsmedelsindustrin, jordbruk och reningsverk nyttjas för att skapa ett förnyelsebart bränsle (gasen) samt gödningsmedel (rötresterna). Ett annat exempel är den förestående gröna omställningen av industrin i norra Sverige. Här finns många utmaningar i form av förväntade höga effektuttag från elnätet, men också möjligheter till synergier om insatserna planeras väl. Här kan även finnas alternativa metoder som akademin kan behöva bidra med kunskap om samt söka mer kunskap om.