Syftet med vårt projekt är att utveckla metoder, som avser att förbättra lärande i matematik i perspektivet förskola till högskola. Vidare är syftet att utveckla en forskningsmiljö för lärande i matematik, som skall fungera som en plattform för lärarnas kompetensutveckling såväl i skola som högskola.

Vår forskning har fokus på frågeställningar som berör svårigheter i fasövergång i matematik från gymnasieskolan till högskolan, problem som uppstår i samband med distansundervisning i matematik och lärandesvårigheter i matematik, som är speciellt kopplade till matematisk begreppsbildning och begreppsdefinition.

I våra studier vill vi lyfta fram en forskningsfråga som har att göra med såväl teori som praktik. Den övergripande frågeställningen är därmed hur matematikdidaktiska och pedagogiska teorier kan användas för att förbättra elevers och studenters lärande i matematik från perspektivet förskola till högskola?