Aktuell forskning

Nu arbetar jag främst inom projektet Augmented Urbans där vi undersöker nya verktyg och metoder för att skapa mer attraktiva och hållbara utemiljöer som främjar välbefinnande och även biologisk mångfald. Vår målsättning är att genom en multidisciplinär process med brukarmedverkan och användning av nya teknologier som AR/VR/XR skapa vackra trivsamma utemiljöer som människor använder, tycker om och bryr sig om och som även är en livsmiljö för pollinerande insekter och biologisk mångfald.

Forskningsområde

Forskningen handlar främst om hållbara byggnader och stadsdelar och just nu är fokus på utemiljöer. Tidigare har jag mest arbetat med miljöbedömningsmetoder och livcykelanalysverktyg. Miljöbedömningsmetoder är verktyg för att utvärdera byggnaders miljöprestanda, men kan även användas som redskap för att sätta mål, för att arbeta med miljö, för att fatta beslut, för att sprida kunskap om miljöanpassat byggande och för att säkerställa resultat inom miljöbyggande. Den kunskapen kan leda till att vi i framtiden kan gestalta och bygga hus som är mer miljöanpassade och därmed mer hållbara.