Examensbevis, utbildningsbevis och kompetensbevis

Filosofie kandidatexamen vid universitetet i Göteborg, år 1970
Filosofie doktorsexamen i pedagogik vid universitetet i Stockholm, år 1977
Avslutande praktisk-pedagogisk utbildning på ämneslärarlinjen i psykologi-pedagogik vid universitetet i Göteborg, år 1983
Antagen som oavlönad docent i pedagogik vid Uppsala universitet, år 1984
Anställd som professor i pedagogik vid Uppsala universitet, år 1999
Anställd som gästprofessor i didaktik /forskningsledare i utbildningsvetenskap vid Högskolan i Gävle, år 2003

Tidigare anställningar

Bland annat vid Pedagogiska institutionen, Göteborgs universitet, Utbildningsdepartementet, Skolöverstyrelsen, Pedagogiska institutionen, Uppsala universitetet och inom Akademin för utbildning och ekonomi vid Högskolan i Gävle.

Handledning av doktorander

Huvudhandledare för fjorton doktorander och biträdande handledare för sex doktorander som har disputerat i Uppsala, i Linköping, vid Åbo Akademi och i Örebro.

Forskningsprojekt

Forskningsmedel har erhållits från Riksbankens Jubileumsfond (70-talet), Skolöverstyrelsen (70 och 80-talen), HSFR (80-talet), SAF (80-talet), Skolverket (90-talet), Högskoleverket (90-talet) och Vetenskapsrådet (00-talet). Uppdragen/programansvaret har i samtliga fall, utom finansieringen från RJ och en tidig verksamhet finansierad av SÖ, varit förenad med såväl vetenskapligt ledningsansvar som operativt arbete i projekten.

Övriga uppdrag

Ledamot av betygsnämnd:

Cirka 35 gånger vid institutioner inom Uppsala universitet samt vid systerinstitutioner vid andra svenska lärosäten.

Opponent:

Fakultetsopponent i Sverige, Danmark och Norge samt ett antal opponentskap på avhandlingsmanus (75%, 90%) vid den egna och systerinstitutioner.

Sakkunnig i anslutning till tjänstetillsättningar/anställningar:

Drygt 60 uppdrag som sakkunnig i Sverige och Norge i anslutning till högskolelektorat framför allt inom ”pedagogikfamiljen”, i anslutning till befordringsärenden i pedagogik och andra ämnen, avseende forskaranställningar (HSFR och VR) , avseende professurer inom ”pedagogikfamiljen”, vid bedömning av docentkompetens, i anslutning till anställning som avdelningsdirektör/pedagog vid medicinsk fakultet samt i Norge i anslutning till amanuensisstillinger och professur.

Sakkunnig i anslutning till ansökan om externa forskningsmedel:

Inom Arbetsmiljöfonden, inom Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, inom Vetenskapsrådet (Ledamot i Utbildningsvetenskapliga kommitténs beredningsgrupp för didaktik i sex år) och inom Norges Forskningsråd.

Granskning av tidskriftsartiklar för bl.a.:

Evaluation and Program Planning
MoRE (Montessori Research and Education)
Pedagogisk Forskning i Sverige
Scandinavian Journal of Educational Research
Teaching and Teacher Education
Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning

Avslutade och pågående uppdrag (ett urval) vid Uppsala universitet:

Prefekt i sex år vid Pedagogiska institutionen; Ledamot i Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen/Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden i tolv år; Ledamot i Lärarutbildningsområdets utbildnings- och forskningsnämnd i tre år; Ledamot och vice ordförande i tjänsteförslagsnämnd för professors- och forskarassistentärenden vid Samhällsvetenskapliga fakulteten i tre år; Ledamot i Ledningsgruppen för Uppsala Universitets arbete med kvalitetsfrågor och utvärdering i fem år; Ledamot och vice ordförande i Lednings- och styrningsgruppen för Uppsala Universitets arbete med kvalitetsfrågor och utvärdering i tre år; Ordförande i Samhällsvetenskapliga fakultetens tjänsteförslagsnämnd/Rekryteringsgrupp för lektorsärenden i 20 år; Ledamot i The Sasakawa Young Leaders´ Fellowship Committee i sex år.

Vid Högskolan i Örebro:

Ledamot i Forskningsnämnden i fem år; Ledamot i tjänsteförslagsnämnd avseende Samhällsvetenskap i fyra år.

Vid Högskolan i Gävle:

Ledamot i Forskningsberedningen (knuten till Lärarutbildningsnämnden) i tre år, Suppleant/Ledamot i Utbildnings- och Forskningsnämnden i sex år. Forskningsledare i utbildningsvetenskap i sju år.

Dessutom medlem i ett antal arbetsgrupper, i ett antal referensgrupper och ledamot/suppleant i ett antal elektorsförsamlingar inom och utom universitetet samt medverkan vid utformningen av ett antal remissvar inom ovanstående organ.

Uppdrag i samband med granskning och bedömning av högre utbildning och forskning:

Kanslersämbetet: Ledamot i ledningsgruppen för utvärdering av medellånga vårdutbildningar, 1995 - 1996 (113 utbildningsprogram)
Ledamot i Högskoleverkets ledningsgrupp för omprövning av högskoleutbildningar inom vård och omsorg, 1999 - 2000 (84 utbildningsprogram)
Civilekonomförbundet: Ledamot i pilotprojekt för att bedöma civilekonomiska utbildningar vid tre lärosäten, 1996
Ledamot i Högskoleverkets bedömargrupper för granskning av kvalitetsarbetet vid sju lärosäten, 1999-2001 och sakkunnig vid omprövning och prövning av magisterexamensrätt i pedagogik vid tre lärosäten, 2000 och 2004
Ledamot i Högskoleverkets grupp som prövade och omprövade examensrätt för 1-7, 4-9, gymnasielärarexamen samt specialpedagogexamen, 1998 - 2006
Utvärderare av vetenskaplig kvalitet och forskningsverksamhet i pedagogik och lärarutbildning, dels vid Örebro universitet (2000), dels vid universitetet i Bergen (2004)
Bedömare/granskare i samband med Norgesnettrådets prövningar av praktisk-pedagogisk utbildning vid fem lärosäten, hösten 2001
Ledamot av vetenskaplig programkommitté (styrningsgrupp) avseende forskningsprojekt vid högskolor, Norges Forskningsråd 2008-2012
Ledamot i utvärderingspanel avseende pedagogik och didaktik, Högskoleverket 2013-2014
Ledamot av vetenskaplig programkommitté (styrningsgrupp) avseende forskarskolor, Norges Forskningsråd 2012-2018
Ledamot i pedagogikutvärdering vid Högskoleverket, 2008-2012
Ledamot i bedömargrupp avseende nationell kvalitetsutvärdering 2014 av utbildningar i pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap, Universitetskanslersämbetet, 2013-2014
Ledamot i internationell utvärderingspanel avseende forskarskolor vid Roskilde universitet 2020.