I min forskning har studierna främst riktats till fritidshem och då har jag främst använt mig av teorier som omfattat struktureringsteori, kritisk diskursanalys och barndomssociologi. Forskningen har även riktat sig till att undersöka policy, professioner och professionsteori.