Silvia Edlings forskning tar avstamp i ett holistiskt och relationellt sätt att närma sig undervisning på där frågor om kunskap, likvärdighet och socialisation är sammanflätade och ömsesidigt beroende av varandra. Mer specifikt studerar Edling undervisningsmiljöer med särskilt fokus på hur idéer/perspektiv och handling samverkar, krav på och förutsättningar för lärarprofession, villkor och innehåll för undervisning och utbildningens demokratiska dimension. I samband med detta är tvärvetenskapliga möten och rörelse mellan närhet (kvalitativ tolkning av rörlig praktik) och distans (meta/evidensstudier) viktiga i hennes forskning för att förstå utbildning på djupet och hantera aktuella utmaningar i praktiken som pockar på uppmärksamhet.

Forskningsteman som hon har studerat med fokus utbildning och/eller lärarutbildning är exempelvis: a) perspektiv på lärarprofession, b) hållbar utveckling, c) etik/moral, d) vålds- och fredsforskning, e) mobbning och likabehandling, f) barnens rättigheter, g) demokrati, h) historiedidaktik, i) policy och j) ledarskap. Hon har erfarenhet av exempelvis vetenskaplig granskning i nationella och internationella tidskrifter, vara sakkunnig till lektorat, anordna konferenser och symposium, sitta i betygsnämnd och forma forskningsnätverk. För närvarande är hon delad vetenskaplig ledare för det högre seminariet i utbildningsvetenskap vid Högskolan i Gävle.

Exempel på avslutade projekt

Mot en integrerad teori om historiemedvetande och moraliskt medvetande

Workshop och forskningsnätverk Mot en integrerad teori om historiemedvetande och moraliskt medvetande [Towards an integrated theory of historical consciousness and moral consciousness] har finansierats av Riksbankens Jubileumsfond. Ansvariga för workshopen var: docent Jan Löfstedt, professor Niklas Ammert, docent Silvia Edling, professor Gudmundur Frimannsson och docent Liisa Myyryn. Workshopen resulterade i ett temanummer .

Artikeln Bridging historical consciousness and moral consciousness finns att läsa via Helsingfors universitets hemsida. Länk till annan webbplats.

Barns rättigheter och våld på internatskola

Projektet har pågått sedan 2013 och har studerat förekomsten av återkommande våld på en internatskola i Sverige ur olika perspektiv: metodologiskt-, ledarskaps-, elev-, lärar- och policy perspektiv. Flera konferensbidrag har presenterats (bland annat AERA, ECER och AARE). En artikel har publicerats och ytterligare en artikel är på gång att publiceras. Projektet har bekostats av Högskolan i Gävle.

Media och lärarutbildning: En diskursiv analys av mediedebatter om lärarutbildning mellan 2016-2017

Studien bekostades genom forskningstid från Högskolan i Gävle och utförs i samarbete med docent Johan Liljestrand på Högskolan i Gävle. Studien har presenterats på konferens och på en keynote. För närvarande planeras en artikel.

Lärarprofession och demokrati

Syftet med projektet var att studera lärarstudenters förståelse av sin lärarprofession i relation till det som kallas för det ’demokratiska värdegrundsuppdraget’. Studien har gjorts tillsammans med docent Johan Liljestrand och har bekostats av Högskolan i Gävle. Projektet har resulterat i en publikation, en konferenspresentation samt ett bokkapitel för Routledge.

En komparativ policystudie av lärares demokratiska professionalism på lärarutbildning i Sverige och Irland

Studien bekostades genom forskningstid från Högskolan i Gävle och utförs i samarbete med docent Geraldine Mooney Simmie på University of Limerick. Utöver flertalet konferensbidrag på AERA och ECER har fyra artiklar publicerats och för närvarande planeras en lärobok för Routledge.