Professor Osarenkhoes forskning berör strategiska marknadsföringsfrågor och marknadsföringsstrategins beståndsdelar såsom kundfokus paradigm/affärspraxis; processerna som berör skapande, utveckling och avveckling av kundrelationer; växelverkan mellan IT och marknadsföringsparadigm och dess implementering; samt om kraften hos relationer, samverkan och nätverk som en grund för marknadskommunikation och internationellt företagande. Det huvudsakliga målet är att integrera marknadsföringsstrategins beståndsdelar för att skapa sammanhållande marknadsföringsstrategi inom ramen för en hållbar företagsstrategi.

Specifikt omfattar Professor Osarenkhoes forskning följande forskningsområden:

  • Strategiska nätverk vilket studeras hur ömsesidigt värdeskapande kan utvecklas och tillvaratas. I KK-stiftelsens finansierade projekt - ”Innovativa Strategiska Nätverk (ISNET) i alltmer Digitaliserad Tillverkningsindustri” - studeras hur två tillverkningsföretag hanterar utmaningar när värden alltmer skapas i digitala innovationsprocesser.
  • Interaktioner inom och mellan olika intressenter i samhället och hur olika samverkansformer bidrar till långsiktigt värdeskapande och konkurrenskraft nationellt som internationellt.
  • Processer rörande skapande, utvecklande och avvecklande av kundrelationer samt samverkan och nätverk som grund för marknadskommunikation och internationellt företagande.

Han är medlem i Editorial Advisory Board, bland annat, i Emerald Emerging Markets fallstudier (EEMCS), Business Process Management Journal och fungerar regelbundet som ”peer‐reviewer” (refereegranskare) för internationella tidskrifter som publiceras av Emerald, Elsevier, Inderscience, Harworth och Taylor & Francis: International Journal of Strategic Business Alliances, Business Process Management Journal, International Journal of Technology Marketing, Journal of Global Marketing och Journal of African Business.

Aihie Osarenkhoe har publicerat över 20 artiklar i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter som: European Journal of Marketing, Journal of Relationship Marketing, Journal of Promotion Management, Business Process Management Journal, Business Strategy Series, Journal of Database Marketing & Customer strategy Management, International Journal of Technology Marketing, Journal of Marketing Development & Competitiveness, International Journal of Marketing Studies, Journal of Service Science & Management, and Asian Journal of Information Technology.