I doktorandprojekt granskas hur allmännyttiga bostadsföretag på mindre orter (vissa kontextuella trögheter) tillämpar olika strategier. I studierna utgår Zahra från att den kontext de befinner sig i har betydelse för hur de strategiskt agerar.

Med ökade krav på avkastning och vinst utvecklar allmännyttiga bostadsföretag strategier för att marknadsorientera (MO) sig i relation till kunder och konkurrenter för att möta och helst överträffar nuvarande och framtida kunders behov. Marknadsorientering ställer krav på dem att långsiktigt agera så att tekniska, sociala och ekonomiska krav tillgodoses och på sätt att deras åtaganden genererar vinst. I studierna fokuseras bland annat hur bostadsföretagen hanterar utmaningar som innebär att välja mellan att riva, underhålla och/eller bygga nytt för att vara innovativa.