Anna Edin, profilbild

Anna Edin

Professor

Forskningsämne: Medie- och kommunikationsvetenskap

073-2733606

anna.edin@hig.se

Om forskaren

Professor i medie- och kommunikationsvetenskap. Disputerade 2000 på Stockholms universitet/JMK med avhandlingen Den föreställda publiken: programpolitik, publikbilder och tilltalsformer i svensk public service-television.

Aktuell forskning

Min forskning rör sig över flera fält och har framför allt handlat om public service-tv, mediehistoria, reality-tv, nyhetsjournalistik och medierad celebritetskultur. Generellt sett har utgångspunkten i allt större utsträckning blivit att relatera televisionen till en bredare medial sfär och ur ett publikperspektiv rikta fokus mot frågor som berör mediesocialitet, medierad politik och celebritetspolitik. Nedan beskrivs kortfattat mina senaste forskningsprojekt.

Min forskning rör sig över flera olika forskningsfält och har framför allt handlat om public service-tv, demokratifrågor, mediehistoria, reality-tv, nyhetsjournalistik och politisk kommunikation. Generellt sett har utgångspunkten för min forskning i allt större utsträckning blivit att relatera televisionen till en bredare medial sfär och rikta fokus mot frågor som i en vid mening berör medieestetik och medierad politik.

Celebritetsskapande

I det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Celebritetsskapande granskas hur celebriteter från olika verksamhetsfält och tider har skapats och förståtts. Inom projektet har jag bidragit med en delstudie om celebritetspolitikens villkor och förutsättningar ur ett genusperspektiv. Begreppet celebritetspolitik vidareutvecklas genom att ur ett medialiseringsperspektiv betrakta fenomenet som en hierarkisk ordning som starkt tenderar att missgynna kvinnliga politiker och gynna manliga politiker.

Massmedieproblem

I det mediehistoriska forskningsprojektet Massmedieproblem - ett samarbetsprojekt mellan Högskolan i Gävle, Mittuniversitetet och Umeå universitetet –– granskas ur olika synvinklar medieämnets formering och utveckling i relation till olika institutioner och verksamhetsfält. Inom ramen för projektet studerar jag den på 1960- och 1970-talet framväxande public service-forskningens och den svenska tv-politikens föreställningar om tv-publiken, samt relationen dem emellan. I analysen ingår även en problematiserande diskussion kring själva publikbegreppet – dess innebörder, sammanhang och funktioner inom public service-televisionen.

Communicating Politics

I projektet Communicating Politics, samarbetade jag med FD Kristina Widestedt vid Stockholms universitet. Vi fokuserade på hur ledande kvinnliga och manliga politiker från olika länder presenterade sig själva och interagerade med medborgare/väljare på webben.

Avslutade forskningsprojekt

Scheduling in Nordic Public Service Television, 1999-2001. Projektledare Ph D Espen Ytreberg, medievetenskap, Universitetet i Oslo. Övriga deltagare Ph D Henrik Söndergaard, medievetenskap, Köpenhamns Universitet, professor Taisto Hujanen, medievetenskap, Tammerfors Universitet.

Verklighetskonstruktioner - en studie av reality-tv, 2002-2003.

Medier och regional identitet, 2002-2005. Projektledare och redaktör FD Björn Hammar, statsvetenskap. Övriga deltagare FD Bengt Bengtsson, filmvetenskap, FD Per Vesterlund, filmvetenskap, FD Eva Ekstrand, medie- och kommunikationsvetenskap.

Mediala hierarkier, representationer och interaktioner, 2005-2007. Projektledare och redaktör FD Per Vesterlund, filmvetenskap. Övriga deltagare: FD Bengt Bengtsson, filmvetenskap, docent Margareta Rönnberg, filmvetenskap, FD Monica Dofs Sundin, filmvetenskap.

Svensk television — en mediehistoria, 2006-2008.
Projektledare och redaktör FD Anna Edin, medie- och kommunikationsvetenskap och FD Per Vesterlund, filmvetenskap, Högskolan i Gävle. Övriga deltagare: FD Bengt Bengtsson, filmvetenskap, Högskolan i Gävle, FD Peter Dahlén medievetenskap, Universitetet i Bergen, FD Anja Hirdman, journalistikvetenskap, JMK/Stockholms universitet, fil mag Jessica Lind, medie- och kommunikationsvetenskap, Högskolan i Gävle, FD Ingrid Lindell, filmvetenskap, Göteborgs universitet, doktorand Niklas Persson Webjörn, filmvetenskap, Göteborgs Universitet, FD Per Olov Qvist filmvetenskap, Stockholms Universitet, FD Anna Roosvall medie- och kommunikationsvetenskap, JMK/Stockholms universitet, docent Margareta Rönnberg, filmvetenskap, Högskolan i Gävle, FD Pelle Snickars filmvetenskap, forskningschef vid SLBA.

Sidan uppdaterades 2024-04-18