Religionssociologi med inriktning mot värderingar och värderingsförändringar i det senmoderna samhället.