Min forskning är religionshistoriskt förankrad och kretsar främst kring buddhismen, i synnerhet den tibetanska buddhismen. Under många år har jag forskat om en slags färgstarka personer som levde i Tibet på fjorton- och femtonhundratalet och som utövade buddhismen på ett till synes galet vis. Dessa kringvandrande vagabonder var i allmänhet inte munkar och motsvarigheter till dem påträffas också inom andra religioner. Inte sällan uppförde sig dessa ”heliga dårar” på ett utmanande, provocerande, humoristiskt och gränsöverskridande sätt. Jag finner dem intressanta eftersom de tvingar oss att omvärdera våra egna uppfattningar, inte bara om buddhismen, utan också kring religion och faktiskt också om oss själva. Kanske var dessa heliga dårar inte så galna trots allt?

På senare tid har jag alltmer börjat utforska hur situationen såg ut för kvinnor inom den tibetanska buddhismen under femtonhundratalet. För att förstå detta undersöker jag, inom ramen för mitt nuvarande forskningsprojekt, hur en kvinnlig mästares religiösa poesi och levnadshistoria skiljer sig från manliga mästare inom den tradition som hon tillhörde.

Religiös diktning och religiösa livshistorier (hagiografier) är teman som min forskning berör.

Utöver detta är jag intresserad av religionsdidaktiska frågor samt av hur buddhismen kommer till uttryck i Sverige i nutid.

Rent metodologiskt bygger min forskning i allmänhet på studiet av texter (filologi) samt på tolkning av innehållet i dessa texter (hermeneutik). Detta innebär i mitt fall att de huvudsakliga källorna som min forskning bygger på är skrivna på tibetanska och trycktes på femtonhundratalet. Jag försöker hitta texter som inte finns tillgängliga i översättning vilket innebär att jag spenderar mycket tid och möda med att översätta och förstå innehållet i dessa texter. När jag fått en uppfattning om vad texterna handlar om sätter jag in dem i ett vidare historiskt och religionsvetenskapligt sammanhang.