Forskarskola Future-Proof Cities

Future-Proof Cities har fokus på hållbar stadsutveckling och bygger på en dialog om de samhällsutmaningar medelstora svenska städer står inför.

Forskning om hållbara städer

Med fokus på hållbar stadsutveckling och projekten prioriterar forskarskolan medelstora städer. Det är en dialog mellan akademin som i samverkan med näringsliv och samhällsplanering implementerar lösningar för en hållbar utveckling. Forskarskolan har nio aktiva doktorander inom olika projekt.

Forskningsfrågor

Future-Proof Cities har fyra övergripande forskningsfrågor som formar projekten inom forskarskolan. Doktorandernas projekt täcker flera av frågorna men har olika tyngdpunkt beroende på forskningsfrågan hos näringslivets part.

a) Vad innebär social hållbarhet i medelstora städer i Sverige och hur ska vi främja urban social hållbarhet?

b) Hur påverkar stadens rumsliga form och dess samhällsinstitutioner social hållbarhet?

I samklang med tekniska framsteg i hur städer utvecklas hävdar vi här att planering för en hållbar stadsutveckling också kräver fokus på hur invånare använder och upplever sina lokala stadsmiljöer. Rumsliga analyser och rumsligt exakta upplevelseanalyser behövs för att utveckla en socialt smart såväl som en människocentrerad stad. Invånares upplevelser av exempelvis rättvis fördelning av hälsofrämjande stadsmiljöer (exempelvis naturmiljöer, kultur och service), om trygghet och om en känsla av att kunna ta del av samhället avgörande för att uppnå social hållbarhet i städer. Kopplat till sådana upplevelser kan planering av urbana allmänningar för styrning av kulturell mångfald vara en viktig aspekt.

I projektet definieras social urban hållbarhet i relation till varje specifikt område men utgår från en jämlik rumslig tillgång till offentliga stadsmiljöer som påverkar ovan nämnda upplevelser.

a) Hur ökar vi effektivitet och miljöprestanda hos cirkulära lösningar för infrastrukturer samtidigt som vi bygger resiliens i relation till klimatkrisen?

b) Hur påverkar digitaliseringen och andra innovationer miljöeffektivitet och resiliens?

För att nå klimatmålen analyserar kunskapsfronten bland annat hur pågående digitalisering, naturbaserade lösningar samt teknik påverkar effektiviteten i grundläggande urbana infrastrukturer för bland annat energi, VA och livsmedel. Det finns en kunskapslucka om hur robusta sådana innovationer kan bli relaterat till den globala uppvärmningen.Klimatrelaterade kriser kan vara stigande havsytor, extrema väderhändelser och förändrade nederbördsförhållanden.

En kommande kunskapsfront behöver inkludera analyser om hur innovationer för minskad miljöpåverkan samverkar med framtida urbana infrastrukturers klimatresiliens, definierat som buffert-kapacitet att klara kriser och fortsätta utvecklas i relation till lokala effekter av den globala uppvärmningen.

a) Vad innebär styrning (inklusive frågor om ledarskap, planering och medborgardeltagande) för att bygga resiliens mot klimatkrisen för medelstora städer i Sverige?

b) Hur kan fragmentering i planering övervinnas med specifikt fokus på samverkan mellan planeringsprocesser för att nå klimatmål och planeringsprocesser för ökad social hållbarhet?

Gällande styrning och stadsplanering adresseras en aktuell kunskapslucka – simultan planering för multipla mål inom hållbar stadsutveckling. Mycket av befintlig litteratur är fragmenterad, då fokus ofta ligger endast på ett problemområde i taget: ekonomi, integration, hälsa, energi eller biologisk mångfald. Hittills råder en otillfredsställande nivå rörande om eller hur hållbarhetsmål ligger i konflikt med varandra eller bildar synergier mellan varandra. En relaterad lucka som adresseras är hur vi integrerar multipla kunskapssystem så att nya strategier främjar en miljömässig, och samtidigt, en socialt hållbar stadsutveckling.

a) Hur kan samverkansprocesser, innovativa metoder och verktyg bättre kalibreras för att öka förståelse för stadens komplexitet och för bättre styrning mot social hållbarhet och samtidigt mot att nå klimatmål?

b) Vilka grupper får delta och vems kunskap räknas i sådana processer för samskapande?

Baserat på antagande att städers styrning är fragmenterad och tenderar att sub-optimera pågående utveckling mot olika scenarier för en hållbar framtid finns behov av att utveckla metoder och verktyg för samverkan som integrerar generell expertkunskap med platsspecifik kunskap. Det behövs för att dela kunskap, öka organisatorisk kapacitet och för att stärka samhörighet och gemenskap inom stadsdelar.

För effektivt samskapande behövs utveckling av strategier, metoder och verktyg för såväl analys som syntes, inklusive ett diskursivt perspektiv på stadsstyrning som tar upp maktfrågor.

Doktorander och partners inom forskarskolan

Forskarskolan är tvärvetenskaplig vilket betyder att alla projekt och studier har fler än ett område som återkommer inom frågeställningarna. Forskarskolans doktorander är anställda hos samarbetspartners inom näringslivet. Utöver sin anställning är doktoranderna antagna vid ett av lärosätena för sina doktorandstudier, där de även läser gemensamma kurser.

Maria Sandström

Borlänge Energi AB

Doktorand: Maria Sandström
Handledare: Erik Dotzauer, Högskolan i Gävle

Mer information om forskningsprojektet på Borlänge Energi AB Länk till annan webbplats.

Sara Svensson

Borlänge kommuns förvaltnings AB

Doktorand: Sara Svensson
Handledare: Susanna Toivanen Länk till annan webbplats., Mälardalens universitet

Mer information om forskningsprojektet i Borlänge kommun Länk till annan webbplats.

Esmeralda Frihammar

Gästrike Vatten

Doktorand: Esmeralda Frihammar
Handledare: Anders Brandt, Högskolan i Gävle

Mer information om forskningsprojektet hos Gästrike Vatten Länk till annan webbplats.

Tarina Levin

Gävle stadshus AB

Doktorand: Tarina Levin
Handledare: Stefan Sjöberg, Högskolan i Gävle

Mer information om forskningsprojektet på Gävle stadshus Länk till annan webbplats.

Caroline Nilsson

Gavlefastigheter AB

Doktorand: Caroline Nilsson
Handledare: Johan Colding, Högskolan i Gävle

Mer information om forskningsprojektet på Gavlefastigheter Länk till annan webbplats.

Aishwarya Raghunatha

Gävle stadshus AB

Doktorand: Aishwarya Raghunatha
Handledare: Patrik Thollander, Högskolan i Gävle

Mer information om forskningsprojektet på IBG Länk till annan webbplats.

Ylva Gullberg

Knivsta Kommun

Doktorand: Ylva Gullberg
Handledare: Ola Norrman Eriksson, Högskolan i Gävle

Mer information om forskningsprojektet i Knivsta kommun Länk till annan webbplats.

Maja Lindborg

Ljusdals energi

Doktorand: Maja Lindborg
Handledare: Ola Norrman Eriksson, Högskolan i Gävle

Mer information om forskningsprojektet på Ljusdals energi Länk till annan webbplats.

Partners och finansiering

Företagsforskarskolan drivs av Högskolan i Gävle i samarbete med Högskolan Dalarna och Mälardalens universitet. Future-Proof cities startade under 2020 med finansiering från KK-stiftelsen. Här hittar du våra samarbetspartners sidor om forskarskolan:

Programdirektör

Patrik Sörqvist, profilbild

Patrik Sörqvist

Professor miljövetenskap

Följ oss på LinkedIn

Forskarskolan har en showcase på LinkedIn. Här berättar vi vad som händer i forskarskolan och delar med oss av intressant forskning som berör området:

www.linkedin.com/showcase/futureproofcities. Länk till annan webbplats.

KK-stiftelsen

Organisation

Företagsforskarskolan drivs av Högskolan i Gävle i samarbete med Högskolan Dalarna och Mälardalens universitet. Så här ser organisationen...

Forskarskolans organisation

Kurser inom forskarskolan

Doktoranderna inom företagsforskarskolan läser under sin utbildning gemensamma kurser.

Kurser

Vår och höstmöten

Future-Proof Cities har planerat två möten per år för att dela erfarenheter.

Tidigare möten

Sidan uppdaterades 2024-04-24