Nätverk inom RucX

RucX är en arena för erfarenhetsutbyte, samverkan och möjligheter till nyttiggörande av forskning ur ett regionalt perspektiv. Genom kunskapsnätverk får du möjlighet till både kompetensutveckling och spridning av kunskap.

Kunskapsnätverk

Kunskapsnätverk finns för kompetensutveckling och kunskapsspridning. Syftet med kunskaps­nätverken är att skapa förutsättningar för att bredda och fördjupa kompetens genom kollegialt lärande. De ska fungera som en arena för erfarenhetsutbyte, samverkan och möjlig­heter till nyttiggörande av forskning ur ett regionalt perspektiv.

De initieras utifrån skolhuvudmännens behov och önskemål samt från RucX verksamhet. Kunskaps­nätverken kan bidra till att fördjupa kompetensen på individ-, grupp- och organisationsnivå. Samtliga nätverk har tydligt syfte och arbeta mot uppsatta mål enligt RucX verksamhetsplan.

Genom långsiktig samverkan och strategiska partnerskap utvecklar vi samhället. – En av huvud­strategierna vid Högskolan i Gävle.

Aktuella nätverk

Inom RucX-samverkan finns för närvarande flera nätverk för verksamhet inom förskola och skola.

Målgrupp:
Rektorer som ansvarar för elever inskrivna i särskolan på alla nivåer.

Nätverkets syfte och mål:
Erfarenhetsutbyte, skolutveckling och kompetensutvecklingsdag för personalen.

Målgrupp:
Rektorer och verksamhetschefer som leder modersmålslärare och studiehandledare på modersmålet.

Syfte och mål:
Erfarenhetsutbyte och möjlighet att stödja varandra i att skapa förutsättningar för likvärdighet i tillgång till modersmål och studiehandledning.

Syfte och målgrupp:
Du som har ett ledningsuppdrag i förskola och skola med ett särskilt ansvar för verksamhetens kvalitetsarbete. Nätverkets syfte är att förankra skolans kvalitetsarbetet i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Mål:
Erfarenhetsutbyte, kollegialt lärande, skolutveckling

Målgrupp:
Alla pedagoger, skolledare och andra offentliga tjänstepersoner som i olika roller arbetar i och med utbildningsverksamhet för barn och elever i åldrarna 1–19 år.


Syfte och mål:
att ge barn och unga kunskap, handlingskompetens, inspiration och hopp, för att kunna agera för en hållbar samhällsutveckling.

Läs mer på LHU-nätverk Gävleborgs hemsida på Miljöforum Gävleborgs plattform Länk till annan webbplats.

Målgrupp: Skolchefer, skolledare, utvecklingsledare eller motsvarande i vuxenutbildningen.

Syfte/Mål: Vuxenutbildningsnätverket ges på uppdrag av Skolverket och syftar till att bidra till ökad likvärdighet inom vuxenutbildningen och förbättrad utbildning för nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska. Detta uppnås genom att deltagande huvudmän:​

 • får ökade kunskaper om och en ökad förståelse för det systematiska kvalitetsarbetet, både vad det gäller hela vuxenutbildningen hos respektive huvudman och nyanlända och flerspråkiga elevers lärande i vuxenutbildningen.​
 • i högre grad identifierar styrkor och svagheter i sina verksamheter och bedömer och utvecklar kvaliteten utifrån det​.
 • får ökad kunskap om och kompetens i att stärka verksamhetens förändringskapacitet.

Läs mer om nätverket för Vuxenutbildningen och anmäl intresse att delta på Skolverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Nätverkens syfte

 • Nätverken har tydligt syfte och arbeta mot uppsatta mål enligt RucX verksamhetsplan.
 • Nätverken har en tydlig plan för återkoppling till de olika verksamheterna.
 • Nätverk initieras utifrån skolhuvudmännens behov och önskemål och från RucX verksamhet.
 • Nätverken ger skolfältet kunskap om Högskolans verksamhet.
 • Nätverken ger Högskolan insikt i skolfältets arbete.
 • Nätverkens tillblivelse förankras i styrelsen utifrån verksamhetens behov.
 • Nätverkens arbete är tidsbestämda och redovisas i den årliga verksamhetsberättelsen i styrelsen.
 • Nätverken är tillgängliga för samtliga RucX medlemmar till exempel genom digitala arbetssätt.

Gå med i nätverk

Vill du vara med i ett kunskaps­nätverk eller saknar du något nätverk?

Mejla RucX

Sidan uppdaterades 2024-05-28