Välkommen till kursen Svenska som andraspråk 31–60 hp, 30 hp

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även information om din kursplan och kursens schema.

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

SLG311, 12215

Kursperiod och studietakt

vecka 36–23 på halvfart

Registrera dig på kursen

För att behålla din studieplats måste du registrera dig på din kurs senast vid kursstarten.

Du registrerar dig i Ladok för studenter och registreringsperioden öppnar två veckor före kursstart. När du registrerar dig visar du att du är en aktiv student på kursen.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen kan du läsa mer om kursens innehåll, mål och hur den examineras. I litteraturlistan kan du se vilken kurslitteratur som ingår i din kurs.

Du söker fram din kursplan och litteratur på länken här nedan. Om en kursplan- eller litteraturlista finns i flera versioner så ska du utgå från den nyaste upplagan.

Ditt schema

Kursens schema publiceras senast fyra veckor innan kursstart. Du kan själv söka fram ditt schema via schema-appen Kronox. Du kan söka genom att ange kursens namn, kurskod eller anmälningskod.

Information från kursansvarig

Jag heter Nina Begovic och kommer vara kursansvarig på kursen Svenska som andraspråk 31–60 hp. Kursen ges på distans, går på halvfart och består av fyra delmoment. Under höstterminen 2024 kommer ni att läsa två delmoment: Att lära på ett andraspråk 7,5hp (v.36–45) samt Bedömning av kunskapsutveckling hos flerspråkiga individer 7,5 hp (46–03). Under vårterminen 2025 fortsätter kursen med delmoment Litteraturdidaktik i flerspråkiga klassrum 7,5 hp (v.4–13) och kursen avslutas med en Uppsats på 7,5 hp (v.14–23). Se kursplanen för mer information om innehållet i kursens olika moment.

Kursens upplägg är sådant att varje delmoment består av ett antal lärmoduler med särskilda teman. Under varje lärmodul kommer dessa teman att behandlas i olika förinspelade föreläsningar, med tillhörande kurslitteratur och därefter bearbetas i seminarier och/eller examinerande uppgifter. Vi kommer att spela in föreläsningar som ni kommer att få tillgång till i god tid innan seminarierna. Föreläsningarna kan ses när varje lärmodul börjar.

Mer information kommer ni att få den 3/9 kl. 15:30–17:30 då vi träffas på Zoom för att inleda hela kursen och särskilt delmoment 1, Att lära på ett andraspråk. Denna träff inleds med en övergripande beskrivning av kurspaketet i sin helhet följt av information om det första momentet. Använd denna länk för att komma till introduktionen 3/9: https://hig-se.zoom.us/j/63582826323 Länk till annan webbplats.

Kommunikationssätt
Att studera på distans innebär att kursen genomförs på distans där alla våra föreläsningar och seminarier kommer att ske utan fysiska träffar. Ni förväntas vara aktiva under kursen och föra dialog med lärare och med varandra via olika digitala plattformar. Exempelvis Canvas som är högskolans lärplattform och Zoom som används för våra webbmöten. På Canvas kommer ni få tillgång till läsanvisningar, betygskriterier, examinationsuppgifter, diskussionsforum o.s.v. All information som ni kommer behöva under kursens gång kommer alltså att finnas på Canvas. På Zoom kommer vi att träffas under examinerande seminarier och bl.a. bearbeta lärmodulernas teman och litteraturens innehåll.

Förhållningssättet i undervisningen präglas av kritiskt tänkande, vilket innebär att vi tillsammans och självständigt ska analysera, reflektera, dra slutsatser, värdera, ifrågasätta och vara kreativa. För er studenter innebär det exempelvis att kunna läsa och reflektera över litteraturen men också reflektera över olika påståenden och resonemang för att kunna ifrågasätta, klargöra och förstå.

Studenter som deltar i kurser i svenska som andraspråk vid Högskolan i Gävle är skyldiga att närvara i undervisningen för att få godkänt betyg. Detta kan endast ske om studenterna träffar sina lärare och aktivt deltar i undervisningen. Dessutom innehåller de flesta moduler grupparbeten. Att inte delta på seminarier och aktiviteter som sker där gör det därför omöjligt att uppnå kursmålen. Särskilt kursmålet som examinerar förmågan till vetenskapligt förhållningssätt i tal och skrift. Av dessa skäl kräver vi närvaro, med endast få undantag. För att skriva tentamen och bli godkänd på kursen måste studenter närvara vid alla obligatoriska seminarier. Vid frånvaro krävs komplettering. Vi tillåter dock endast två frånvarotillfällen.

Se även till att ni har fungerande kamera och mikrofon. Utan mikrofon och webbkamera kan du inte delta i kursen.

Övrig information
Kan ni skapa en tabell över delmomentens olika träffar eller presentera det på ett annat sätt, med målet att det blir snyggt och tydligt. Det går inte att göra något alls i det här formuläret :( Jag vill också att det ska vara rak höger och vänsterjustering på texten. Följ den styckeindelning som jag har skapat.

Kontakt

Studentsupport

Avdelningen för utbildningsstöd

Telefontid måndag–torsdag 9.00–10.00.

Sidan uppdaterades 2024-07-04