Välkommen till kursen Svenska som andraspråk (61-90), 30,0 hp

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även information om din kursplan och kursens schema.

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

SLG503, 12216

Kursperiod och studietakt

vecka 36–23 på halvfart

Registrera dig på kursen

För att behålla din studieplats måste du registrera dig på din kurs senast vid kursstarten.

Du registrerar dig i Ladok för studenter och registreringsperioden öppnar två veckor före kursstart. När du registrerar dig visar du att du är en aktiv student på kursen.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen kan du läsa mer om kursens innehåll, mål och hur den examineras. I litteraturlistan kan du se vilken kurslitteratur som ingår i din kurs.

Du söker fram din kursplan och litteratur på länken här nedan. Om en kursplan- eller litteraturlista finns i flera versioner så ska du utgå från den nyaste upplagan.

Ditt schema

Kursens schema publiceras senast fyra veckor innan kursstart. Du kan själv söka fram ditt schema via schema-appen Kronox. Du kan söka genom att ange kursens namn, kurskod eller anmälningskod.

Information från kursansvarig

Kursens upplägg

Jag heter Nina Begovic och kommer vara kursansvarig och undervisande lärare på kursen Svenska som andraspråk 61–90 hp som startar vecka 36. Kursen ges på distans, går på halvfart och består av tre delmoment. Under höstterminen 2024 kommer ni att läsa två delmoment: Andraspråksinlärning II 7,5hp samt Fördjupad läs- och skrivinlärning hos flerspråkiga elever 7,5 hp). Under vårterminen 2025 läser ni endast ett moment om 15 hp. Detta moment består av ett självständigt arbete där ni i par genomför en vetenskaplig undersökning inom ämnesområdet för svenska som andraspråk.

Det första delmomentet pågår under v. 36–45. Momentet handlar bland annat om ämnets forskningsområden och teoriutveckling. Vi kommer särskilt fokusera på sociala, kognitiva, sociolingvistiska och dynamiska aspekter av andraspråksinlärning samt relatera detta till skolan och samhället. I det andra delmomentet kommer vi bland annat diskutera olika perspektiv och förutsättningar kring litteracitet och relatera detta till läs- och skrivutveckling utifrån ett andraspråksperspektiv. Vi kommer särskilt att fokusera på olika faktorer som påverkar läs- och skrivutveckling när det sker på ett andraspråk och i olika åldrar.

Under vårterminen 2025 fortsätter sista delmomentet som utgörs av ett självständigt uppsatsarbete där ni i par ska genomföra en undersökning inom svenska som andraspråk. Uppsatsämnet bestäms i samråd med din handledare. I slutet på terminen kommer uppsatsen att ventileras vid ett särskilt uppsatsseminarium. Se kursplanen för mer information om innehållet i kursens olika moment.

Kursens upplägg är sådant att varje delmoment består av ett antal lärmoduler innehållande särskilda teman. Under varje lärmodul kommer dessa teman att behandlas i olika förinspelade föreläsningar, med tillhörande kurslitteratur och därefter bearbetas i seminarier och/eller examinerande uppgifter. Vi kommer att spela in föreläsningar som ni kommer att få tillgång till i god tid innan seminarierna. Föreläsningarna kan ses när varje lärmodul börjar. Därefter träffas vi i Zoom under examinerande seminarier och bearbetar föreläsningarna och litteraturens innehåll. Vi kommer att i god tid lägga ut information (läsanvisningar, betygskriterier, examinationsuppgifter och studiehandledning) på Canvas.

Mer information kommer ni att få den 2/9 kl. 15:30–17:30 då vi träffas på Zoom för att inleda hela kursen och särskilt delmoment 1, Andraspråksinlärning II. Denna träff inleds med en övergripande beskrivning av kurspaketet i sin helhet följt av information om det första momentet. Använd denna länk för att komma till introduktionen 2/9: https://hig-se.zoom.us/j/67988956108 Länk till annan webbplats.

Kommunikationssätt
Att studera på distans innebär att kursen i huvudsak sker på distans där alla av våra föreläsningar och seminarier kommer att ske via Zoom. Ni förväntas vara aktiva och föra dialog med lärare och med varandra, via olika digitala plattformar. Exempelvis Canvas som är högskolans lärplattform och Zoom som används för våra webbmöten. På Canvas kommer ni få tillgång till läsanvisningar, betygskriterier, examinationsuppgifter, diskussionsforum o.s.v. All information som ni kommer behöva under kursens gång kommer alltså att finnas på Canvas. På Zoom kommer vi att träffas under examinerande seminarier och bl.a. bearbeta lärmodulernas teman och litteraturens innehåll.

Förhållningssättet i undervisningen präglas av kritiskt tänkande, vilket innebär att självständigt analysera, reflektera, dra slutsatser, värdera, ifrågasätta och vara kreativa. För er studenter innebär det exempelvis att kunna läsa och reflektera över litteraturen men också reflektera över olika påståenden och resonemang för att kunna ifrågasätta, klargöra och förstå.

Studenter som deltar i kurser i svenska som andraspråk vid Högskolan i Gävle är skyldiga att närvara i undervisningen för att få godkänt betyg. Detta kan endast ske om studenterna träffar sina lärare och aktivt deltar i undervisningen. Dessutom innehåller de flesta moduler grupparbeten. Att inte delta på seminarier och aktiviteter som sker där gör det därför omöjligt att uppnå kursmålen. Särskilt kursmålet som examinerar förmågan till vetenskapligt förhållningssätt i tal och skrift. Av dessa skäl kräver vi närvaro, med endast få undantag. För att skriva tentamen och bli godkänd på kursen måste studenter närvara vid alla obligatoriska seminarier. Vid frånvaro krävs komplettering. Vi tillåter dock endast två frånvarotillfällen.

Se även till att ni har fungerande kamera och mikrofon. Utan mikrofon och webbkamera kan du inte delta i kursen.

Kontakt

Studentsupport

Avdelningen för utbildningsstöd

Telefontid måndag–torsdag 9.00–10.00.

Sidan uppdaterades 2024-07-03