Utblickar och fördjupning

Här har vi samlat material som kan fungera som utblickar och bidra till fördjupning inom området verksamhetsförlagd utbildning. Har du fler tips om material, hör av dig till verksamhetsledare VFU.

Litteratur

Olika förlag ger ut litteratur till stöd vid den verksamhetsförlagda delen i lärar­utbildningar. Här nedan finns ett urval av litteratur med tillhörande presentationer.

Litteratur av författare vid Högskolan i Gävle

Silvia Edling är legitimerad lärare och professor i didaktik på Högskolan i Gävle. Boken är en introduktion till lärarprofessionen. Syftet är att ge en kort överblick, en förenklad karta, över vad det kan innebära att vara lärare idag och boken innehåller analysverktyg för blivande lärare, lärare och andra intresserade av undervisnings- och utbildningsfrågor.

Litteratur av övriga författare

Författarna är grundlärare åk 4–6 och boken tar upp delar i lärarrollen, som ledarskap, lektionsstruktur, förberedelser och bedömning, anpassningar, terminsstart och relations­skapande samt lärarrollen utanför klassrummet, som utvecklingssamtal, konflikter, samverkan med vårdnadshavare och andra yrkesgrupper.

Boken kan läsas av både lärarstudenter och lärare. Fokus är den känslomässiga delen i lärarprofessionen, som hur känslor kan förstås och hanteras, att se möjligheter till handling i påfrestande situationer och berör bland annat konflikter, personliga rädslor vid utmanande situationer och påfrestningar vid stress. Författaren bygger sin text på forskningsstudier om vad lärarstudenter och nyblivna lärare upplever som känslomässigt utmanande i skolan. Läraryrket är ett relationellt yrke där känslomässiga utmaningar är en naturlig del. Författaren vill med denna bok lyfta ämnet och ger även förslag på diskussionsfrågor att ta med i egen reflektion och tillsammans med andra.

Författaren är legitimerad lärare, specialpedagog och universitetslektor i pedagogik vid Linköpings Universitet.

Boken visar på hur reflektion och kommunikation förbereder läraren och personalgruppen inför professionsetiska problem som kan uppstå i svåra situationer. Författarna, som har lång erfarenhet av undervisning i lärarutbildning, resonerar utifrån tre dilemman ur skolans verklighet och de värden som dessa aktualiserar. Ann Paulin är gymnasielärare, Sara Irisdotter Aldenmyr är professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Dalarna och Kirsten Grønlien Zetterqvist är teologie doktor i religionsfilosofi.

I boken delar författaren med sig av erfarenheter och glädjeämnen men också motgångar och svårigheter samt ger hållbara tips. Boken kan användas i samband med VFU.

"Att vara lärare är kreativt, oförutsägbart, knäppt och otroligt spännande. I den här boken vill jag synliggöra den tysta kunskap som tar många år för lärare att förvärva." (Maria Wiman)

Författaren är lärare i svenska och so och har undervisat på mellan- och högstadiet. År 2019 utsågs hon till Sveriges bästa lärare. Maria Wiman har också skrivit boken Värdeskapande lärande. Lärarförlaget (2018)

Bokens fokus är skolsystemets alla övergångar, som mellan stadier, årskurser och byten av skola eller klass. Dagliga övergångar, som mellan aktiviteter, tas också upp. Genom att systematiskt planera för övergångar får elever hjälp att klara dessa, som annars kan upplevas som stressande. Frågor som avslutar varje kapitel kan användas vid kollegialt lärande. Boken innehåller även två olika kartläggningsmodeller för upptäckande av vad som behöver planeras och struktureras. Anna Borg är specialpedagog och arbetar som skolutvecklingskonsult med fokus på kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Sven Bölte är professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap vid Karolinska Institutets institution för kvinnors och barns hälsa, chef för kompetenscentret KIND samt psykolog vid BUP Stockholm. Linda Hallberg är övergripande specialpedagog i en central barn- och elevhälsa och arbetar även som skolutvecklingskonsult med fokus på kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Boken vänder sig blivande och redan verksamma lärare och utgår från olika vardagliga situationer och hur dessa kan bemötas utifrån metoder och forskning. Varje kapitel innehåller även övningar. Jonas Nilsson är lärare sedan 2000 och föreläser om ledarskap i klassrummet. Martin Karlberg arbetar som universitetslektor på Uppsala universitet och forskar om ledarskap i klassrummet, pedagogisk psykologi och specialpedagogik.

Med stöd från forskning ger författaren råd om hur vuxna kan stärka barns välmående och förebygga problem. Boken innehåller verkliga berättelser om barn mellan 2 och 14 år. Oro och rädsla är återkommande och vanliga teman och hinder.

Martin Forster är legitimerad psykolog med KBT-inriktning. Hans avhandling från 2010 handlar om förebyggande insatser genom föräldrar och lärare. Han har också skrivit Fem gånger mer kärlek. Natur & Kultur (2009)

Boken vänder sig främst till lärare och lärarstudenter inriktade mot grundskolans senare år och gymnasiet. Fokus är hur känsliga frågor kan bemötas och hur lärare kan ge plats till att bearbeta motsättningar och konflikter. Ungdomar behöver få resurser och verktyg för hur de ska hantera och förhålla sig till den mångfald och de skilda åsikter som präglar dagens samhälle. Bokens redaktörer arbetar vid Högskolan Väst, Trollhättan och Göteborgs universitet. Övriga medverkande är Fredrik Alvén, Ulf Bjereld, Joakim Ferring, Arne Jarrick, Per Herngren, Johan Holmén, Linda Johansson, Katarina Kärnebro, Maria Nordborg, Dennis Olsson, Daniel Poohl, Sandra Scocco, Andrea Spehar, Karin Sporre och Erik Sterner.

Boken handlar om hur kroppsspråket kan användas och stödja ledarskapet i klassrummet, att genom att reflektera över vad som fungerar och inte fungerar i sitt eget kroppsspråk utveckla sin professionalitet.

John Steinberg är fil dr. i pedagogik, lärarfortbildare och författare till ett 50-tal böcker, som även har arbetat som rektor och universitetslektor. Han har bl.a. skrivit Att vända en klass - från oro till fokus. Gothia Kompetens (2019)

Utifrån forskning och beprövad erfarenhet med fokus på sociala relationer, konflikthantering och ledarskap behandlas vad som utmärker ett professionellt ledarskap och hur lärares förmåga kan utvecklas och stärkas. Boken innehåller även praktiska råd och tillämpningsuppgifter. Författaren har en bakgrund som lärare på grund- och gymnasieskolan samt som lärarutbildare vid Uppsala universitet.

Boken är skriven för både lärarstudenter och nyblivna lärare med inriktning på läraryrkets olika dimensioner och nyckelkompetenser. Författaren är lärare och specialpedagog och arbetar som adjunkt på institutionen för didaktik och pedagogisk profession vid Göteborgs universitet.

Boken är en praktisk handbok för de som är intresserade av att analysera klassrumsinteraktion och ger en introduktion till multimodal analys. Läsaren får även vägledning till socialsemiotik och etnometodologisk samtalsanalys. Författarna är alla verksamma vid Stockholms universitet. Eva Insulander fil.dr. och docent i didaktik, Ali Reza Majlesi fil.dr. i språk och kultur och Eva Svärdemo Åberg fil.dr. i pedagogik arbetar som lektorer vid Institutionen för pedagogik och didaktik. Maria Rydell är fil.dr. i nordiska språk och biträdande lektor i svenska som andra språk vid Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Boken syftar till att stimulera till eftertanke, kritisk reflektion, analys och utveckling av det egna lärarskapet med utgångspunkt från tre övergripande pedagogiska principer: 1) att ta position, 2) att kommunicera om relationer och 3) att stimulera lärprocesser. Lena Geijer är fil.dr. och universitetslektor i pedagogik och Max Scheja är professor i högskolepedagogik, båda vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

Författaren har en bakgrund som mellanstadielärare och delar i boken med sig av sina erfarenheter och tips om presentationsteknik som bygger på hur och varför vi lär oss.

Bokens fokus är lärandeorienterad reflektion för professionsutveckling, reflektion genom att titta på sig själv ”utifrån” och bli medveten om sig själv och sina handlingar och under processen kritiskt värdera och ta ställning. Författaren framhåller vikten av mål, struktur och meningsfullhet som delar i reflektion för lärande. Boken är i fickformat och kan användas som en uppslagsbok.

Kristin Bie har arbetat som lektor vid sjuksköterskeutbildningen och arbetar i dag vid utvecklingscentret i Björgene med etikfrågor.

Denna tredje upplaga av boken om samtalsfärdigheter kan läsas av den som vill utveckla relationer och god kommunikation genom samtal, privat och i sin yrkesprofession. Den ger både teoretisk bakgrund och konkret beskrivning av verktyg och färdigheter vid samtal, färdigheter som kan tränas och utvecklas. Författaren skriver bland annat om balansen mellan förändring och acceptans, negativa känslor i samtal, tålamod i situationer som är svåra att påverka, bemötande av kritik, sätta gränser och säga nej, ge svåra besked, lösa konflikter och problem, stödja, motivera, medla och vägleda. Andra färdigheter som författaren tar upp är aktivt lyssnande och att visa förståelse för kulturella faktorer.

Erik Rautalinko, fil.dr i psykologi, är psykolog, psykoterapeut och psykoterapihandledare i KBT. Han har mångårig erfarenhet av samtalsträning för olika yrkesgrupper.

Boken är skriven för främst VFU-handledare i olika yrkesutbildningar och innehåller studentens och VFU-handledarens roller, uppgifter och delade ansvar med pedagogiska metoder, modeller och förslag på innehåll som bidrar till reflektion och utveckling. Författaren är lektor i socialt arbete, legitimerad psykoterapeut, handledare och författare med lång erfarenhet av utbildning av handledare inom professionsutbildningar.

Utifrån forskningsstudier och handledares erfarenheter behandlar författaren handledaruppdraget med dess innehåll och förskolans utbildnings- och undervisningsuppdrag. Författaren är fil. dr i förskolepedagogik och har mångårig erfarenhet av förskollärarutbildning och handledarutbildning vid Stockholms universitet.

Boken handlar om kopplingen mellan teori och praktik under VFU och om problemområden som utgår från autentiska situationer, kanske främst med lite äldre elever.

Bengt-Olov Molander har arbetat som lärare på gymnasiet och i grundskolan. Han är docent i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet och har forskat främst om undervisning och lärande i tvåspråkig skolmiljö.

Karim Hamza är gymnasielärare och docent i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet. Han forskar bland annat om reflektion och planering samt utveckla samverkan för praktiknära didaktik.

Författaren har lång erfarenhet av praktik både inom barnskötarutbildningar och som VFU-ansvarig i en kommun. Hon har även tillsammans med andra skrivit böcker om praktikhandledning i vård och omsorg samt om pedagogiskt ledarskap. Boken utgår från anknytningsteorin och ger konkreta exempel på hur den kan användas under VFU.

Boken är skriven främst för studenter i olika yrkesutbildningar och innehåller verktyg och modeller för reflektion med möjlighet att utveckla förmågor och kompetenser i yrkesrollen.

Författaren är lektor i socialt arbete, legitimerad psykoterapeut, handledare och författare med lång erfarenhet av utbildning av handledare inom professionsutbildningar.

Internet

Via nätet finns det många bidrag från olika aktörer att ta del av. Här nedan har vi samlat ett axplock.

Via lektionsbanken kan lärare ge och få tips på aktiviteter och lektionsplaneringar kopplade till styrdokumenten för aktuellt stadium, ämne och skolform. Lektionsbanken ägs av Lärarförbundet och ansvarig för innehållet är lärare Fredrik Sandström.

Lektionsbanken Länk till annan webbplats.
Förskolebanken Länk till annan webbplats.

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har arbetat fram yrkesetiska principer. Syftet är att visa på lärares gemensamma och förväntade värderingar och tillämpningen av ett yrkesetiskt förhållningssätt.

Lärares yrkesetik Länk till annan webbplats.

Skolforskningsinstitutet Länk till annan webbplats.

Skolforskningsportalen
Skolforskningsportalen syftar till att, utifrån forskningssammanställningar, göra forskningen mer tillgänglig och den vänder sig till alla inom skola och förskola.
Skolforskningsportalen Länk till annan webbplats.

Vad främjar studiero?

Vad kännetecknar lärares ledarskap som främjar studiero i klassrummet? Denna metaöversikt är en sammanställning av översikter som analyserat forskning kring denna fråga.
Främja studiero i klassrummet - lärares ledarskap Länk till annan webbplats.

Poddagogen produceras i samarbete med Skolporten med anslag från Riksbankens Jubileumsfond. Forskare tillsammans med ledarna för podden Janne Kontio, lektor i pedagogik vid Stockholms universitet samt Sofia Lundmark, lektor i medieteknik vid Södertörns högskola intervjuar nydisputerade pedagogikforskare.

Poddagogen Länk till annan webbplats.

Via Skolverket finns möjlighet att ta del av material, forskning och utvärderingar inom utbildningsområdet, som vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Skolverket Länk till annan webbplats.
Föreläsningsserien - Läroplanerna i fokus Länk till annan webbplats.

Utbildningsradion har många program som är användbara både tillsammans med barn/elever och som kompetensutveckling för blivande lärare och redan yrkesverksamma. Det kan t.ex. vara information om pedagogikens giganter, program om ledarskap och sociala relationer. Se även t.ex. serierna Nya Lärare och Lärlabbet student.

Utbildningsradion UR Länk till annan webbplats.

Lärarförbundets videoversion av Lärarstudentpodden riktar sig till studenter och nyexaminerade lärare och tar upp olika utmaningar.
Lärarstudentpodden Länk till annan webbplats.

Lärarkandidaterna tar upp olika aspekter av yrkesrollen, som att prata inför folk.
Lärarkandidaterna Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades 2024-07-04