Lärarlyftet – en väg till ämnes­behörighet

Lärarlyftet är till för lärare som idag inte har behörighet för ämnen som de önskar undervisa i. Du kan komplettera din legitimation med fler behörigheter genom våra kurser och utbildningar. Ansökningswebben öppnar ungefär en månad innan sista ansökningsdag.

Kurser du kan läsa höstterminen 2024

Målgrupp: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörig.

Förkunskapskrav: För att delta i Lärarlyftet behöver du vara anställd som lärare och ha en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörig.

Kursbeskrivning: I kursen utvecklas deltagarnas kommunikativa färdigheter i engelska samt deras kompetens som blivande lärare i årskurs 7–9. I kursen studeras teorier och metoder för inlärning av engelska som främmande språk, det engelska språkets spridning i världen och frågor om identitet och kultur. Vidare behandlas materialval samt planering av undervisning, bedömning och betygsättning. Dessutom behandlas centrala aspekter inom andraspråksinlärning med speciellt fokus på barns tillägnande av ett främmande språk. Genomgående används varierade formativa arbetssätt och examinationsformer såsom seminarier, gruppuppgifter, muntliga och skriftliga presentationer samt praktiska övningar.

Kurstid: Ortsoberoende kurs som ges på distans. Studietakten är halvfart och genomförs dagtid. Kursen startar v. 36 2024 och avslutas v. 3 2026.

Kurskod: ENU512
Anmälningskod: HIG–12522

Målgrupp: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörig.

Förkunskapskrav: För att delta i Lärarlyftet behöver du vara anställd som lärare och ha en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörig.

Kursbeskrivning: I kursen utvecklas studenternas kompetens som blivande lärare för årskurs 7–9 genom att relevanta kunskapsområden inom det religionsvetenskapliga fältet behandlas. Även om inget moment rubricerats med till exempel begreppet genus så kommer kön, tillsammans med andra viktiga koncept som ras, etnicitet, klass, funktionsvariation och nation, genomgående att diskuteras och problematiseras för att utveckla studenternas inkluderande förhållningssätt i undervisningen. Kursen avslutas med en fördjupning av didaktiska frågeställningar kopplade till de områden som kursen tagit upp tillsammans med en analys och diskussion av olika undervisningsmodeller och för ämnet aktuella styrdokument. Diskussioner förs om hur elever med olika förutsättningar och förmågor bäst kan beredas plats.

Kurstid: Ortsoberoende kurs som ges på distans. Studietakten är halvfart och genomförs dagtid. Kursen startar v. 36 2024 och avslutas v. 3 2026.

Kurskod: RVU510
Anmälningskod: HIG–13241

Kurser du kan läsa vårterminen 2025

Målgrupp: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörig.

Förkunskapskrav: För att delta i Lärarlyftet behöver du vara anställd som lärare och ha en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 1–3 utan att vara ämnesbehörig.

Kursbeskrivning: I kursen studeras några centrala aspekter av andraspråksinlärning och engelsk språkdidaktik med speciellt fokus på yngre barns tillägnande av ett främmande språk. Läsning och diskussion av engelskspråkig barnlitteratur ger studenterna inblickar i delar av den engelsk­språkiga kulturen och hur den kan användas i språkundervisning. Vidare ges en grundläggande genomgång av engelskans grammatiska och fonologiska strukturer från ett kontrastivt perspektiv.

Kursinnehållet syftar i hög grad till att utveckla studenternas egna färdigheter i engelska och medvetenhet om språkets funktioner. I samtliga moment övas muntlig och skriftlig språk­färdighet genom kontinuerliga seminarieuppgifter. Vidare behandlas mer systematiskt viktiga huvuddrag i engelskans ljudsystem och meningsstruktur, särskilt med tyngdpunkt på skillnader gentemot svenskan.

Kurstid: Ortsoberoende kurs som ges på distans. Studietakten är halvfart och genomförs dagtid, måndagar 14–16 (en träff via Zoom per vecka). Kursen startar vecka 4, 2025 och avslutas vecka 23, 2025.

Kurskod: ENU510
Anmälningskod:

Målgrupp: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörig.

Förkunskapskrav: För att delta i Lärarlyftet behöver du vara anställd som lärare och ha en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 4–6 eller 7–9 utan att vara ämnesbehörig.

Kursbeskrivning: Kursen ger en grundläggande genomgång av engelskans grammatiska och fonologiska strukturer med speciellt fokus på kontrastiva aspekter. Dessa teoretiska kunskaper kopplas till studentens egna språkproduktion, både skriftlig och muntlig. Studenten lär sig känna igen vanliga fel i elevers språkproduktion på engelska och utvecklar den egna språk­färdigheten.

Kursen utvecklar studenternas kommunikativa färdigheter på engelska och deras kompetens som blivande lärare i årskurs 4–6. Detta sker genom att studera teorier och metoder för inlärning av engelska som främmande språk. Det engelska språkets spridning i världen studeras och kursen även tar upp frågor om identitet och kultur. Kursen behandlar materialval samt planering av undervisning och bedömning och betygsättning. Vidare studeras några centrala aspekter av andraspråksinlärning med speciellt fokus på barns tillägnande av ett främmande språk.

I samtliga moment problematiseras innehållet i förhållande till ämnesdidaktiska frågeställningar. De kommunikativa färdigheterna tränas ytterligare genom att studenterna skriver och redigerar ett antal uppsatser och redovisar muntliga uppgifter på seminarier. Studenterna får också träning i att ge och ta konstruktiv kritik.

Kurstid: Ortsoberoende kurs som ges på distans, tisdagar 14–16 (en träff via Zoom per vecka). Kursen startar vecka 4 2025 och avslutas vecka 3 2026. Studietakten är halvfart och genomförs dagtid.

Kurskod: ENU511
Anmälningskod:

Förkunskaper

Det är viktigt att ha rätt kunskaper och examen för kursen eller kurserna du vill söka för att få utökad behörighet efter avslutad kurs. På Skolverkets hemsida hittar du alltid den senaste informationen om Lärarlyftets krav och villkor.

Validering för tillgodoräknande

Regeringen har fattat beslut om ändring i förordning (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare. Förändringen trädde i kraft 3 maj 2022 och ger Högskolan i Gävle rättsligt stöd för att tillämpa validering för tillgodoräknande inom ramen för Lärarlyftet.

Deltagare i kurser inom Lärarlyftet som erbjuds vid Högskolan i Gävle har rätt att begära validering av befintlig kompetens. Det kan till exempel gälla kompetens genom tidigare studier eller kunskaper som man förvärvat på annat sätt, till exempel genom arbete.

Ansökan om validering mot respektive kursmål görs först när du är antagen till en kurs inom Lärar­lyftet och har fått ditt antagningsbesked. En bedömning genomförs utifrån inskickad dokumentation av erfarenheter och kunskaper och därefter kan både skriftlig och muntlig prövning ske. Visar bedömningen att något eller några kursmål är uppfyllda kan du fritas från deltagande i dessa moment i kursen. När kursen inrapporteras, är du sedan godkänd på hela kursen och kan därmed ansöka om utökad behörighet genom Skolverket.

Utförlig information och ansökningsformulär om hur du gör för att ansöka om validering skickas ut när du är antagen på respektive kurs.

Huvudmannens godkännande

Dessa utbildningar är uppdragsutbildningar inom ramen för Lärarlyftet och får endast sökas av lärare, samt fritidspedagoger eller motsvarande, enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag för fort­bildning av lärare, och som har huvudmannens godkännande.

Din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten Huvudmannens god­kännande. Du kan skanna in blanketten och bifoga den elektroniskt när du ansöker.

Delta får även lärare som är anställda av annan som enligt avtal med kommunen utför uppgifter på entreprenad inom skolväsendet.

Banner Lärarlyftet

Kontakt

Lars Krantz, profilbild

Lars Krantz

Avdelningen för utbildning och ekonomi

Information om pågående lärarlyftskurser och tidigare terminer kontakta kursadministration: studentsupport@hig.se

Viktiga datum

Du söker din utbildning via Antagning.se och där hittar du också de exakta datumen som gäller för din ansökan.

Viktiga datum på Antagning.se Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades 2024-07-04