Vår referens: Gullan Björnström KANSLIBESLUT  
    Diarienr: 52-748/04  
    Beteckning: LuN  
    Beslutsdatum: 2006-10-30  
     
    Beslutsinstans:
Lärarutbildningsnämnd  
    Beslut fattat av:
Carin Röjdalen, ordförande  
    Föredragande:
Håkan Attius, forskningssekreterare  
    Övriga närvarande:
Gullan Björnström  
    Delges för åtgärd:
Ekonomienh., berörd prefekt, medelsmottagare, inst.ek.ansv.  
    Delges för kännedom: Rektor, Lärarutbildningsnämnd (LuN)  
   
 
    Ärende:
 
   
Ändrad disposition av beviljade forskarutbildningsmedel


Elisabeth Björklund, P-inst., har till LuN inkommit med en anhållan om att få föra över resterande forskarutbildningsmedel från bå. 2005 till bå. 2006. Anhållan motiveras med att Elisabeth Björklund under en period 2005 vikarierat som prefekt för P-inst. Uppdraget har medfört att tid till forskarstudier inte funnits i planerad utsträckning.
 
   
Beslut:
   
   
Efter samråd med Elisabeth Björklund reserveras de resterande medlen från bå. 2005, 156.035 kr, för disposition bå. 2008. Medlen är reserverade hos LuN för Elisabeth Björklunds räkning t.o.m 2008-01-31 och kan efter skriftlig anhållan återföras till hennes disposition. Har anhållan om återföring av medel inte inkommit från Elisabeth Björklund senast 2008-01-31 överförs medlen till LuNs disposition.
 
   

 

 

Carin Röjdalen