Study Programme in Spatial Planning 180 cr

Credits

180 cr

Application code

HIG-19123

Application deadline

april 15, 2024

Form of education

Normal teaching

Language

Swedish

Study time

september 2, 2024–juni 6, 2027

Prerequisites

General entry requirements for higher education in Sweden and courses corresponding to the following Swedish Upper Secondary School courses:

  • Mathematics 2a eller 2b eller 2c
  • Social studies 1 b eller 1a1+1a2

Selection

Grade/Swedish Scholastic Aptitude Test: 60/40 %

Syllabus

Degree

Degree of Bachelor

Utbildningen och FN:s globala mål

Ikon för FN:s globala mål 10 Minskad ojämlikhet
Ikon för FN:s globala mål 11 Hållbara städer och samhällen
Ikon för FN:s globala mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

Inom programmet arbetar vi särskilt med tre av FN:s hållbarhetsmål; Minskad ojämlikhet, Hållbara städer och samhällen och Bekämpa klimatförändringar.

10 Minskad ojämlikhet

Samhällsfunktioner för alla är viktigt när det diskuteras åtgärder för till exempel framtida bostadsförsörjning och segregationsfrågor men även hur exempelvis medborgarinflytande utförs så att alla får tillgång till planeringen av framtidens samhälle.

Du får kunskaper i samhällsgeografi för att förstå samhällets utgångspunkt och du får färdigheter i att genomföra analyser till exempel med statistik och GIS och genom interaktion med människor. Du får skapa planer och framtidsvisioner för att uppnå målet om att minska ojämlikhet i samhällsbyggandet genom den fysiska planeringen.

11 Hållbara städer och samhällen

Hållbara städer och samhällen är ett måste om vi tillsammans ska uppnå en motståndskraftig och hälsosam framtid. Analyser och utformningen av det existerande och det framtida samhället behövs för att genomföra åtgärderna för en hållbar utveckling.

Du får kunskaper om samhällsfunktioners historia och nutid för att förstå utgångspunkten för förändring; till exempel hur planeringsteorier spelar en viktig roll i skapande av den existerande strukturen och hur de kan bidra till den mycket nödvändiga förändringen. Du får färdigheter i geografiska analysverktyg som statistik och GIS för att analysera platser och händelser och hur du planerar och visuellt gestaltar en framtidsvision genom till exempel plandokument och geovisualisering.

13 Bekämpa klimatförändringar

Skyfallet i Gävle augusti 2021 är ett bra exempel på konsekvenserna av samhällsfunktioner som inte är anpassade till naturkatastrofer och naturolyckor, men även mindre sådana kan stoppa samhällsfunktioner. Vi måste inte bara bekämpa klimatförändringar utan också stärka mot­ståndskraften och anpassningsförmågan i samhället, det vill säga resiliens.

Du får kunskaper om naturgeografi och sambandet mellan samhället och naturen, som ger dig förmågan att förstå orsakerna bakom t.ex. naturrisker och hur det kan tillämpas i plandokument. Du får färdigheter i att analysera och planera genom avancerade GIS-analyser, så du kan synlig­göra händelser och nödvändiga åtgärder för förändring för allmänheten. En viktig åtgärd är till exempel att återkoppla samhället till olika ekosystemtjänster, så naturen åter blir en naturlig del av samhällets och särskilt stadens ekosystem.

This page was last updated 2024-04-21