Samhällsplanerarprogrammet 180 hp

Vill du arbeta med ett samhälle i förändring? Du blir geograf eller samhällsplanerare med tekniska färdigheter inom GIS, CAD och 3D-visualisering i kombination med teoretiska kunskaper. Var med och skapa framtidens hållbara livsmiljöer!

Högskolepoäng

180 hp

Anmälningskod

HIG-19123

Sista ansökningsdag

april 15, 2024

Studieform

Normal

Undervisningsspråk

Svenska

Studietid

september 2, 2024–juni 6, 2027

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval

Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Utbildningsplan

Om programmet

Samhället står inför stora utmaningar i form av t.ex. växande städer, trafikproblem, segregation samt förändringar i klimat- och markanvändning. Samspelet mellan människa, samhälle och naturens egna processer är därför i fokus för utbildningen.

Samhällsplanerarprogrammet i Gävle karaktäriseras i högre grad av praktiska färdigheter jämfört med andra liknande utbildningsprogram i Sverige. Vår lokalisering i Gävle med många GIS-företag och Lantmäteriet ger dessutom stora möjligheter till givande samarbeten med lokala, regionala och nationella aktörer för att arbeta med aktuella samhällsutmaningar och tillgång till geodata.

PROGRAMMETS TVÅ HUVUDOMRÅDEN: GEOGRAFI OCH SAMHÄLLSPLANERING
GEOGRAFI ger kunskaper om hur natur- och kulturlandskapet har formats, olika rumsliga mönster och processer. Vi belyser samhällets utvecklingsmöjligheter ur sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter. Detta kopplas samman med kurser inom samhällsgeografi, naturgeografi, naturrisker samt klimat- och miljöbedömning.

SAMHÄLLSPLANERING ger dig kunskaper om den juridiska genomförandeprocessen och färdigheter för skapandet av översikts- och detaljplaner, t.ex. för att bygga och utveckla stadsdelar och bostadsområden. Vi tar även upp etiska och demokratiska frågor, något som blivit alltmer viktigt i planeringssammanhang.

Utbildningen ger dig därmed tvärvetenskapliga kunskaper som är viktiga för en hållbar omställning utifrån FN:s globala mål om hållbar utveckling.

PRAKTISKA FÄRDIGHETER
Samhällsbyggnad i Sverige genomgår en digitaliseringsprocess. Idag förmedlas analyser av existerande livsmiljöer och planer för nya livsmiljöer även digitalt och visuellt. Därför är praktiska tekniska färdigheter mycket eftertraktade på arbetsmarknaden och för fortsatta studier.
Utbildningens mål är bland annat att ge dig som student en bra kompetens inom datahantering, där du använder t.ex. CAD, geografiska informationssystem (GIS) och fjärranalys.
De praktiska färdigheterna omfattar också plandokument som översiktsplaner och detaljplaner för den demokratiska samhällsplaneringsprocessen.

TEORETISKA KUNSKAPER
Teoretiska kunskaper ingår som en väsentlig del av programmet. Ska du hitta lösningar för samhällsutmaningar behövs en ingående förståelse för varför de uppstår. Här blir kopplingen till aktuell forskning tydlig, så att du kan genomföra välgrundade analyser och värderingar.
Utbildningens mål är bland annat att ge dig som student en bra kompetens inom den aktuella forskningen, vilken hämtas både från kursböcker, vetenskapliga artiklar och från forskning som bl.a. bedrivs av lärare inom Samhällsplanerarprogrammet.

UNDERVISNINGEN
Programmet bygger på projektbaserad undervisning samt praktisk ”learning-by-doing” där du får prova på olika arbetsprocesser. Föreläsningar, laborationer eller seminarier i mindre grupper är andra exempel på vanliga undervisningsformer. Fältstudier, exkursioner och platsbesök är uppskattade inslag. I utbildningen ingår även att träna skriftlig förmedling och kommunikation av ditt budskap samt att presentera inför åhörare.

SAMVERKAN OCH UTBYTESSTUDIER
Utbildningen samarbetar med företag och myndigheter och du kan även välja en praktikkurs. Är du intresserad av utbytesstudier finns det möjlighet att förlägga en del av utbildningen utomlands. Samarbetet med lärosäten från andra länder innebär att några kurser på Samhällsplanerarprogrammet ibland ges på engelska.

Examen

Filosofie kandidatexamen

Ämnen inom programmet år 1

Teori och praktiska tekniska kunskaper varvas med fältstudier

Programmet har fokus på praktiska tekniska färdigheter eftersom det efterfrågas på arbetsmarknaden. Du lär dig att använda programvaror för analys, visualisering och riskbedömning, som behövs för byggandet av samhället, till exempel geografiska informationssystem (GIS).

Färdigheter varvas med teoretiska kunskaper med utgångspunkt i aktuell forskning, så att skapandet av nya livsmiljöer utgår ifrån våra samhällsutmaningar.

I vissa kurser ingår fältstudier, till exempel lärarledda exkursioner och att du gör egna inventeringar och observationer av samband mellan människor och den fysiska miljön.

Praktik och utbytesstudier

Under studietiden finns även möjlighet att gå en praktikkurs för att prova på ditt kommande yrke. Studenter som gått praktikkursen berättar att de både fått ökat självförtroende i sina kunskaper och färdigheter samt i vissa fall fått jobb där de praktiserat.

Utbytesstudier är en annan möjlighet för att vidga sina horisonter. Geografi och samhälls­planering erbjuds på många universitet runt om i Europa och världen. Utbytes­studier ger en bra insikt i internationella skillnader och likheter, en kunskap som är nyttig på arbetsmarknaden. Att studera utomlands är också en rolig och givande upplevelse!

Vad händer efter examen?

Företag och myndigheter efterfrågar geografer och samhällsplanerare med kunskaper om geografisk analys, som förstår förhållandet mellan natur och samhälle samt har praktiska färdigheter med att producera planer inom samhällsbyggnadsprocessen. Här ger geografi och samhällsplanering dig en fot in på arbetsmarknaden. Du kan också välja att studera vidare på magister- eller masterutbildningar inom eller utanför Sverige.

Kvalitetsgranskning av programmet

Samhällsplanerarprogrammet kvalitetsgranskades under år 2022. Bedömargruppen bestod av både kollegor och studenter från Högskolan i Gävle. Vid granskningen kom det fram att programmet är mycket bra anknutet till aktuell teoretisk forskning och till arbetsmarknaden efter examination.

Utbildningen och FN:s globala mål

Ikon för FN:s globala mål 10 Minskad ojämlikhet
Ikon för FN:s globala mål 11 Hållbara städer och samhällen
Ikon för FN:s globala mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

Inom programmet arbetar vi särskilt med tre av FN:s hållbarhetsmål; Minskad ojämlikhet, Hållbara städer och samhällen och Bekämpa klimatförändringar.

10 Minskad ojämlikhet

Samhällsfunktioner för alla är viktigt när det diskuteras åtgärder för till exempel framtida bostadsförsörjning och segregationsfrågor men även hur exempelvis medborgarinflytande utförs så att alla får tillgång till planeringen av framtidens samhälle.

Du får kunskaper i samhällsgeografi för att förstå samhällets utgångspunkt och du får färdigheter i att genomföra analyser till exempel med statistik och GIS och genom interaktion med människor. Du får skapa planer och framtidsvisioner för att uppnå målet om att minska ojämlikhet i samhällsbyggandet genom den fysiska planeringen.

11 Hållbara städer och samhällen

Hållbara städer och samhällen är ett måste om vi tillsammans ska uppnå en motståndskraftig och hälsosam framtid. Analyser och utformningen av det existerande och det framtida samhället behövs för att genomföra åtgärderna för en hållbar utveckling.

Du får kunskaper om samhällsfunktioners historia och nutid för att förstå utgångspunkten för förändring; till exempel hur planeringsteorier spelar en viktig roll i skapande av den existerande strukturen och hur de kan bidra till den mycket nödvändiga förändringen. Du får färdigheter i geografiska analysverktyg som statistik och GIS för att analysera platser och händelser och hur du planerar och visuellt gestaltar en framtidsvision genom till exempel plandokument och geovisualisering.

13 Bekämpa klimatförändringar

Skyfallet i Gävle augusti 2021 är ett bra exempel på konsekvenserna av samhällsfunktioner som inte är anpassade till naturkatastrofer och naturolyckor, men även mindre sådana kan stoppa samhällsfunktioner. Vi måste inte bara bekämpa klimatförändringar utan också stärka mot­ståndskraften och anpassningsförmågan i samhället, det vill säga resiliens.

Du får kunskaper om naturgeografi och sambandet mellan samhället och naturen, som ger dig förmågan att förstå orsakerna bakom t.ex. naturrisker och hur det kan tillämpas i plandokument. Du får färdigheter i att analysera och planera genom avancerade GIS-analyser, så du kan synlig­göra händelser och nödvändiga åtgärder för förändring för allmänheten. En viktig åtgärd är till exempel att återkoppla samhället till olika ekosystemtjänster, så naturen åter blir en naturlig del av samhällets och särskilt stadens ekosystem.

Kontaktperson

Janne Margrethe Karlsson, profilbild

Janne Margrethe Karlsson

Utbildningsledare

Sidan uppdaterades 2024-04-17