Kvalitetsarbete och studentinflytande

Vid Högskolan i Gävle bedrivs ett kontinuerligt arbete med att utveckla kvaliteten i våra utbildningar. Som student har man en viktig roll i detta arbete och kursvärderingar samt andra uppföljningar av utbildningen bidrar med värdefull information.

Via studentkåren

Studentinflytandet via nämnder och andra organ där studentrepresentanter ingår är en central del i kvalitetsarbetet. Det är studentkåren som utser studentrepresentanter så vill du engagera dig i utbildningsråd, akademiråd, utbildnings- och forskningsnämndens arbete etcetera så är du varmt välkommen att ta kontakt med Gefle studentkår.

Via kursvärderingar

När det gäller planering, genomförande och uppföljning av en kurs så är det kursansvarig som verkar för att kursen uppfyller kursplanens mål och övriga kvalitetsaspekter. Det är även kursansvarig som genomför kursvärderingar, sammanställer resultatet och ger återkoppling till er studenter. I relation till detta har också utbildningsledaren i uppgift att bidra med sakkunskap om utbildningsprogrammet för att säkra och höja kvaliteten i utbildningens processer och resultat.

Via Utbildnings- och forskningsnämnden

Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) är det kollegiala organ vid Högskolan som har i uppdrag att följa och granska kvaliteten i Högskolans utbildning och forskning samt att föreslå och följa upp förbättringsområden. Detta sker genom de två kvalitetsprocesserna Kvalitetsutveckling genom kollegial granskning och Tematisk kvalitetsutveckling. Under en sexårscykel av Kvalitetsutveckling genom kollegial granskning sker en genomgång av samtliga av Högskolans utbildningsprogram. Mer information och dokumentation om dessa granskningar hittar du på högskolans kvalitetssida. Där kan du också läsa mer om hur Högskolan arbetar med kvalitetsutveckling och Högskolans kvalitetssystem.

Sidan uppdaterades 2024-05-14