Kvalitet

Högskolan arbetar systematiskt med att förbättra utbildningens och forskningens kvalitet.

Om Högskolans kvalitetssystem

Högskolans kvalitetssäkringsarbete genomsyrar all verksamhet och håller en hög nivå. Kvalitet i en utbildnings- och forskningsmiljö delas in i tre dimensioner:

  • Förutsättningar att utföra utbildning och forskning av hög kvalitet
  • Processer eller genomförande som säkrar att utbildningen och forskningen håller hög kvalitet
  • Resultat eller kvaliteten i det som utbildningen och forskningen genererar

Kollegiet, kärnverksamhetens linjeorganisation och stödverksamheten arbetar tillsammans för att nå kvalitetssystemets mål. Kärnverksamhetens linjeorganisations och stödverksamhetens roll i kvalitetssystemet är att säkra förutsättningarna. Kollegiet, kärnverksamhetens linjeorganisation och stödverksamheten arbetar tillsammans för att säkra och höja kvaliteten i utbildningens och forskningens processer och resultat.

Högskolans kvalitetspolicy anger kvalitetsaspekter och mål för kvalitetssäkringsarbetet.

Högskolans ramverk för kvalitetssystemet beskriver hur kvalitetspolicyn omsätts i konkret kvalitetssäkringsarbete genom att klargöra vilka processer med tillhörande rutiner som säkrar och utvecklar kvalitet för de aspekter som anges i kvalitetspolicyn.

Kvalitetssäkringsprocesser

Högskolans kvalitetssystem innehåller två övergripande kvalitetssäkringsprocesser som syftar till ständiga förbättringar i vår utbildning och i vår forskning:

Kvalitetsutveckling genom kollegial granskning

Processen Kvalitetsutveckling genom kollegial granskning utvecklar kvaliteten hos utbildningsprogram, forskarutbildningar och forskning i en sexårscykel:

Tematisk kvalitetsutveckling

Processen Tematisk kvalitetsutveckling utvecklar kvaliteten i vår utbildning och i vår forskning inom olika teman under en femårscykel.

Kvalitetssystemet utvecklar och säkrar Högskolans indirekta hållbarhetsarbete och miljöpåverkan, medan Högskolans miljöledningssystem utvecklar och säkrar Högskolans arbete för att minska sin direkta miljöpåverkan.

Kvalitetsarbete och studentinflytande

Studenternas roll är viktig för att utveckla kvaliten i våra utbildningar.

Resultat från processen Kvalitetsutveckling genom kollegial granskning

Kvalitetsprocessen innefattar granskning och utveckling av kvaliteten hos utbildningsprogram, forskarutbildningar samt forskning inom ämnen minst en gång vart sjätte år.

Processen går till så att arbetsgrupper gör en självvärdering av de kvalitetsområden som innefattas. Bedömargrupper gör sedan kvalitetsbedömningar och tar fram förslag till kvalitetsutvecklande åtgärder i dialog med arbetsgrupperna och skriver en rapport.

Baserat på bedömargruppernas rapporter och yttranden från akademiråden formulerar sedan Utbildnings- och forskningsnämndens kvalitetsuppdrag till akademierna.

Dokument för genomförda processer

2023

2022


Sidan uppdaterades 2024-04-11