Miljöarbetet på Högskolan i Gävle

Här kan du läsa om Högskolans miljöpolicy, miljöledningssystem och miljöcertifiering och du som student hittar information om miljöarbetet på campus.

Högskolans miljöpolicy

Vår miljöpolicy anger den övergripande inriktningen av vårt miljöarbete: vi ska genom utbildning och forskning och i samverkan med näringsliv och samhälle aktivt verka för en hållbar utveckling samt förebygga och minimera verksamhetens negativa miljöpåverkan. Miljöpolicyn ligger tillsammans med Klimatramverk

Systematiskt miljöarbete

Vid Högskolan i Gävle arbetar vi strukturerat och kontinuerligt med att minska vår negativa miljöpåverkan och öka de positiva effekterna på miljön. Miljöfrågor är integrerade i planering, genomförande, uppföljning och förbättring av vår verksamhet och vi säkerställer att vi följer lagar och andra krav på miljöområdet. Genom regelbunden granskning och utvärdering kan vi se hur vi behöver anpassa vårt miljöarbete för att det ständigt ska bli bättre. Ett sådant systematiskt arbetssätt kallas för miljöledningssystem.

Intertek - miljöcertifiering

Miljöledningssystemet är en del av Högskolans arbete med hållbar utveckling och hanterar direkt miljöpåverkan, som till exempel resursanvändning och koldioxidutsläpp. Indirekt miljöpåverkan och hållbar utveckling inom utbildning och forskning hanteras inom ramen för kvalitetssystemet.

Högskolans miljöledningssystem är sedan juli 2004 certifierat enligt ISO 14001.

Organisation av miljöledningsarbetet

Högskolans miljöledningsarbete är en integrerad del av den löpande verksamheten. Övergripande frågor hanteras av Högskolans ledning, medan frågor som rör specifika delar av verksamheten tas om hand i miljögrupperna som finns vid varje enhet och där alla enhets- och avdelningschefer ingår.

Miljöledningsarbetet samordnas av en central miljösamordnare och en sammankallande för miljörevisorsgruppen. Vid varje enhet finns lokala miljösamordnare som bistår enhetens chefer i miljöarbetet, samt interna miljörevisorer som gör regelbundna granskningar av Högskolans miljöarbete.

I styrdokumentet Organisation av Högskolans miljöledningssystem Pdf, 293.3 kB.beskrivs roller och mötesserier i Högskolans miljöledningsarbete närmare.

Miljöutredning och miljömål

För att kunna sätta mål och planera åtgärder för att förbättra den påverkan vi gör på miljön behöver vi ha koll på utgångsläget. Genom en miljöutredning kartlägger vi vilken påverkan verksamheten har på miljön och identifierar betydande miljöaspekter, de områden där miljöpåverkan är som störst. I miljöutredningen finns även en analys av risker och möjligheter för verksamheten samt intressenters behov och förväntningar.

Under 2023 har en ny miljöutredning att genomförts och de betydande miljöaspekter som har identifierats i utredningen kommer nu att ligga till grund för det fortsatta arbetet med att sätta vi upp övergripande hållbarhetsmål, som konkretiseras i detaljerade mål och aktiviteter i enheternas verksamhetsplaner.

Här kan du ladda ner den senaste miljöutredningen Pdf, 540.4 kB., som presenterades 2024.

Uppföljning och ständig förbättring

Miljöarbetet följs löpande upp i miljögrupperna och med Högskolans ledning, och granskas regelbundet av interna miljörevisorer. En gång per år görs en extern miljörevision genom ett certifieringsföretag, som kontrollerar om vi fortsatt lever upp till kraven för certifiering enligt ISO 14001. Avvikelser och förbättringsförslag som härrör från miljörevisioner eller rapporteras in av anställda och studenter är en viktig del i arbetet med ständig förbättring.

Varje år summeras uppnådda resultat i en rapport till Naturvårdsverket och Utbildningsdepartementet.

Resultatsammanställningen utgör tillsammans med revisionsresultaten samt avvikelser och förbättringsförslag en del av underlaget till ledningens beslut om hur miljöledningssystemet ska utvecklas och vilken inriktning miljöarbetet ska ha.


Studenter på Högskolan i Gävle och miljöarbete

Så här reser du miljövänligt till Högskolan
Till campus tar du dig enkelt till fots, med cykel eller buss från centrala Gävle. Här hittar du vägbeskrivningar och kommunikationer Länk till annan webbplats..

Källsortering på campus
På campusområdet finns sorteringskärl i de flesta korridorer. Vi behöver din hjälp med att sortera rätt! På kärlen framgår vilket avfall du ska kasta var.

Ser du något vi kan göra bättre?
Har du som student ett förslag på hur vi kan göra Högskolans miljöarbete bättre, eller vill anmäla en avvikelse från Högskolans rutiner gällande miljö, kan du skicka ett mejl till miljo@hig.se.
Vill du lämna en anmälan gällande arbetsmiljö, lokaler eller it-utrustning hittar du formulär för det på studentwebben.

Swop Shop
I Högskolans Swop Shop kan du lämna kläder som du inte längre behöver och byta dem mot andra plagg. Swop Shopen ligger i hus 13 på plan 3 och är till för både studenter och anställda.

  • Du får lämna fem plagg i taget och ta fem plagg, hittar du inget kan du ta kläder vid ett senare tillfälle. Hur ofta du får lämna in fem plagg finns inga regler för.
  • Kläderna ska vara hela och rena. Du kan även lämna skor, väskor, halsdukar och huvudbonader.

Vill du vara en del av Högskolans systematiska miljöarbete?
Om du vill bli studentrepresentant i en Högskolans miljögrupper anmäler du ditt intresse till Gefle studentkår Länk till annan webbplats..

Kontaktperson

Ola Jeppsson, central miljösamordnare, profilbild

Ola Jeppsson, central miljösamordnare

Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

Sidan uppdaterades 2024-04-19