Policy och mål för hållbar utveckling

Högskolans arbete med hållbar utveckling utgår ifrån vår miljöpolicy och hållbarhetsmål.

Miljöpolicy

Högskolan i Gävle ska i utbildning och forskning i samverkan med näringsliv och samhälle aktivt verka för en hållbar utveckling samt förebygga och minimera verksamhetens negativa miljöpåverkan. Detta ska ske genom att:

 • det systematiska miljöarbetet genomförs i ständig förbättring, genomsyrar all verksamhet och håller en hög nivå
 • utbildning och forskning som på ett tydligt och trovärdigt sätt bidrar till att lösa samhälls­utmaning­ar prioriteras i beslut om verksamhetens inriktning
 • möjligheter skapas för anställda och studenter att skaffa kunskap och förståelse för miljö­aspekter i samhällsutvecklingen
 • miljöhänsyn tas i alla delar av processen vid tjänsteresor och upphandling, inklusive resurs­hushållning och avfallshantering
 • energianvändningen i Högskolans lokaler kontinuerligt effektiviseras
 • lagar och andra krav utgör miniminivå i allt arbete för hållbar utveckling

Hållbarhetsmål 2023–2025

Hållbarhetsmålen 2023–2025 relaterar till Högskolans verksamhetsidé Länk till annan webbplats. och består av ett övergripande mål samt tre huvudmål med underliggande delmål.

Vi är ett hållbart lärosäte

Vi är ett lärosäte som formar framtiden genom utbildning och forskning som löser samhällsutmaningar. I samverkan skapar vi en hållbar värld.

Huvudmål 1

I utbildning på alla nivåer är hållbar utveckling integrerad och möjliggör att studenter efter examen kan bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Huvudmål 2

Forskningens resultat kommer det omgivande samhället till nytta, löser samhällsutmaningar, främjar strävan mot ett hållbart samhälle och kan tillämpas i verksamheter utanför vetenskaps­samhället såväl regionalt som nationellt och internationellt.

Huvudmål 3

I vår egen verksamhet är målet att minska belastningen på miljön, samt specifikt vår påverkan på klimatet, i linje med samhällets åtaganden såsom de uttrycks i nationella och internationella överenskommelser.

Huvudmål 1 och 3 är uppdelade i ett antal delmål:

Mål 1

 • Utbildningens innehåll, upplägg och genomförande främjar hållbar utveckling och behandlar ekologisk, social och/eller ekonomisk hållbarhet samt beaktar ett systemperspektiv om så är relevant.
 • Utbildningens innehåll, upplägg och genomförande ger studenterna kunskap, färdigheter och förmågor som relaterar till samhällsutmaningar nationellt och globalt.

Mål 3

 • Till 2025 ska koldioxidutsläppen för tjänsteresor minska till mindre än 25% i jämförelse med den genomsnittliga nivån 2017–2019.
 • Till 2025 ska klimatpåverkan från inköpta varor och tjänster minska i jämförelse med nivån 2019.
 • Det långsiktiga målet är att bli en klimatneutral högskola senast 2040

Kontaktperson

Högskolan i Gävle, profilbild

Högskolan i Gävle

Här ska det stå en förklarande text kopplat till kontaktkortet. Texten ska förklara vid vilka tillfällen/frågor det är aktuellt att kontakta personer via dom presenterade kontaktuppgifterna.

Sidan uppdaterades 2024-01-16