Flexibelt arbete utmaning för högpresterande

En ny avhandling har undersökt hur anställda hanterar balansen mellan arbete och privatliv vid flexibelt arbete. Utmaningen att hålla isär de två världarna visade sig vara störst för de mest engagerade medarbetarna.
– Många av dem upplever förväntningar på att vara tillgängliga efter arbetstid, säger Sophie Pagard, doktor i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle.

Sophie Pagard, doktor i arbetshälsovetenskap.

Sophie Pagard, doktor i arbetshälsovetenskap. FOTO: Simon Forsmark/HiG

Efter Coronapandemin har en kombination av att arbeta hemifrån och på kontoret, så kallat flexibelt arbete, blivit en alltmer aktuell fråga.

Sophie Pagard har kastat ljus över ämnet genom sin avhandling som arbetades fram i samarbete med Trafikverket med fokus på att utveckla, implementera och utvärdera en arbetsplatsintervention för att främja balansen mellan arbete och privatliv hos anställda. Genom fokusgruppsintervjuer identifierade Pagard och hennes team olika åtgärdsförslag med hjälp av Trafikverkets anställda.

– Gemensamt för flera av medarbetarna var att de över lag var nöjda med att ha ett flexibelt upplägg och på så vis kunna bestämma var, när och hur de utför sitt arbete. Det var något de upplevde har en positiv inverkan på samspelet mellan privatliv och arbete, säger Sophie Pagard.

Förväntningar utanför arbetstid

Däremot är gränsdragningen mellan arbete och privatliv inte alltid tydlig när man arbetar flexibelt. Särskilt de medarbetare som är mycket engagerade i sitt arbete, eller som upplever höga arbetskrav, kan många gånger ha svårt att hitta en balans för att kunna koppla bort jobbet under sin lediga tid.

– Många upplever förväntningar att vara tillgänglig utanför sin ordinarie arbetstid på till exempel telefon eller via mejl och kan inte dra en tydlig gräns för när arbetsdagen är slut. Dessa personer kanske därför arbetar mer än åtta timmar per dag, vilket i långa loppet leder till en högre arbetsbelastning, säger Sophie Pagard.

Chefens roll betydande

För att hitta en hälsosam balans mellan arbete och privatliv spelar chefen en stor roll. Resultaten av studien pekar på att flera faktorer har stor inverkan på detta. Bland annat när det kommer till att tydliggöra om hur tillgänglig en medarbetare förväntas vara, eller genom att ställa krav på avbrott under arbetsdagen.

– Genom att förstå både fördelarna och utmaningarna med flexibelt arbete kan organisationer ta itu med dessa frågor på ett strategiskt sätt och stödja sina anställda på bästa möjliga vis för att hitta en hälsosam balans mellan arbete och privatliv. Det kan handla om att uppmuntra till regelbundna pauser under hemarbete och att etablera tydliga rutiner för tillgänglighet inom arbetsgruppen, säger Sophie Pagard.

Kontakt

Sophie Pagard

Doktor i arbetshälsovetenskap

Anders Munck, profilbild

Anders Munck

Pressansvarig

Sidan uppdaterades 2024-04-19